Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.13.
2.Administracines paslaugos versija2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasMokinių nemokamo  maitinimo skyrimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasNemokamas maitinimas skiriamas mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo tiekėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinėspajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau VRP) (187, 50 Eur). Mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2  VRP (250 Eur) , atsižvelgiant į bendrai gyvenančių ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos atveju, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus. Savivaldybės administracija turi teisę skirti nemokamus pusryčius, pietus, pavakarius ir maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose išimties atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką) jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra 312,50 Eur. Tam tikslui galima panaudoti iki 6 procentų socialinei paramai mokiniams numatytoms išlaidoms finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų dydžio suma. Prašymą gali pateikti vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą. Pareiškėjai, kurie savo gyvenamąją vietą deklaruoja  arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenantys savivaldybės teritorijoje, dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti kreipiasi į Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba Plungės rajono savivaldybės administracijos seniūnijas. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas jo nurodytu būdu.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimąLietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5/aNlqHZNbVd Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimas Nr. T1-47 „Dėl socialinės paramos mokiniams  teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/e5a1fba04c9f11e9b9e1d4aa8e4da0de
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. prašymas–paraiška gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11);
3. pažymos apie pajamas;
4. įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
5. žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopija;
6. kiti.
* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pasinaudojant socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS) ir  programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos  – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos –  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens registraciją Užimtumo tarnyboje;
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
5. Mokinių registro – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens nedarbingumo lygį.
8.Administracinės paslaugos teikėjasSocialinės paramos skyriaus  darbuotojai:
– vyr.specialistė L. Piekienė, tel. (8 448)73 121, el.paštas lina.piekiene@plunge.lt;
– soc. išmokų specialistė V. Miliūnienė, tel. (8 448)73 121, el.paštas vilma.miliuniene@plunge.lt;
– soc. išmokų specialistė I.Rapalienė, tel. (8 448) 73 121, el.paštas inga.rapaliene@plunge.lt;
– vyr.specialistė  R. Petrikaitė, tel.(8 448)73132, el.paštas rima.petrikaite@plunge.lt;
– soc. išmokų specialistė R. Eitavičienė, tel. (8 448)73132, el.paštas ramute.eitaviciene@plunge.lt;
– soc. išmokų specialistė E.Aušrienė, tel. (8 448)73132, el.paštas edita.ausriene@plunge.lt.
Seniūnijose prašymus priima seniūnijų socialinio darbo organizatoriai ir socialinių išmokų specialistai.
9.Administracinės paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Vilma Šlyžienė, tel.  (8 448) 73 129, el.paštas vilma.slyziene@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas dėl nemokamo maitinimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo–paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti SP-11 forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ 
Prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti forma yra Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) ir patalpinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
Jeigu kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pateikiamas laisvos formos prašymas socialinei paramai mokiniams gauti.
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAsmeniui suteikiama galimybė Paraišką – prašymą pateikti SPIS sistemoje www.spis.lt
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių arba seniūniją (pagal gyvenamąją vietą) arba į mokyklą, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, galima kreiptis nuo liepos 1 dienos.
Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokyklos organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje prašymą –paraišką galima pateikti nuo kalendorinių metų gegužės 1 d.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas“  teikimo aprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-10 14:19:52
This site is registered on wpml.org as a development site.