Vienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.03.
2.Administracines paslaugos versija2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasVienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasSiekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, atsidūrusiam sunkioje materialinėje padėtyje, susidariusioje dėl įvykusios nelaimės, asmens sveikatos sutrikimų, kai nepakanka valstybės teikiamos socialinės paramos gali būti skiriamos šios pašalpos:

Vienkartinė pašalpa – gali būti skiriama bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, nevertinant pajamų, vieną kartą per metus šiais atvejais:
– asmenims sulaukusiems 100 ir daugiau metų sukakties proga seniūnų teikimu – 4 BSI (220 eurų);
– šeimoje gimus daugiau nei vienam vaikui po 6 BSI (330 eurų) už kiekvieną gimusį vaiką (seniūnų ar Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo teikimu);
– asmens tapatybės dokumentams išsiimti, neturintiems lėšų arba ekstremaliais atvejais – ne daugiau 1 BSI (55 eurai);
– iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims (netaikoma arešto bausmę atlikusiems asmenims), grįžus iš socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigų, jeigu asmuo įstaigoje išbuvo ne trumpiau nei 6 mėnesius ir kreipiasi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo paleidimo, pateikdamas pranešimo apie asmens paleidimą iš nurodytos įstaigos formą, kurioje nurodytas bausmės atlikimo laikas ar gydymosi laikas socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigoje – 3,5 BSI (192,5 eurai).

Tikslinė pašalpa – gali būti skiriama asmeniui (šeimai), įvertinus buities ir gyvenimo sąlygas, gaunamas pajamas ir kitas turinčias reikšmės aplinkybes pašalpai gauti, vieną kartą per metus (gaisro ar stichinės nelaimės atveju, intensyvaus gydymo išlaidoms kompensuoti sunkios ligos atveju, gydymosi išlaidoms kompensuoti, skurdo, sunkios materialinės padėties ir kitais savivaldybės Tarybos numatytais atvejais). Tikslinės pašalpos dydžiai numatyti Vienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos apraše.

Periodinė pašalpa – gali būti skiriama socialinę atskirtį patiriančiam asmeniui, kurio gaunamos pajamos yra nepakankamos patenkinti būtiniausius jo poreikius šiais atvejais:
– pagalbos pinigai mokami už kiekvieną šeimoje, šeimynoje globojamą vaiką po 3 BSI (165 eurų)  kiekvieną mėnesį;
apmokėti būsto nuomai ir komunalinių paslaugų išlaidas asmenims, patiriantiems socialinę riziką, kurie išėjo savarankiškai gyventi iš Plungės krizių centro atsižvelgiant į gaunamas pajamas ir vadovaujantis Plungės krizių centro siūlymu, skiriama 2 BSI (110 eurų) dydžio pašalpa, bet ne ilgiau kaip 3 mėn;
kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms apmokėti, mirus vienam iš bendrai gyvenusių asmenų (buto savininkui), kol bus tvarkomi būsto paveldėjimo dokumentai – ne didesnė kaip 2 BSI (110 eurų) dydžio pašalpa, bet ne ilgiau kaip 3 mėn.

Vienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų skyrimo sąlygos, dydžiai ir mokėjimo tvarka nustatyta Plungės rajono savivaldybės tarybos patvirtintame Vienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos apraše.
Vienkartinės, tikslinės ir periodinės pašalpos skiriamos bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, deklaravusiems gyvenamąją vietą Plungės rajono savivaldybėje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Plungės rajono savivaldybėje, išskyrus asmenis, kurie kreipiasi dėl vienkartinės pašalpos asmens tapatybės dokumentams išsiimti. Šiuo atveju vienkartinė pašalpa gali būti skiriama asmenims, nedeklaravusiems gyvenamosios vietos ir neįtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenantiems Plungės rajojo savivaldybėje, tuo tikslu surašomas buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas, kuriuo patvirtinama faktinė gyvenamoji vieta.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą2019 m. kovo 21 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-48 „Dėl vienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo* Prašymas (nurodant pašalpos reikalingumo motyvus);
* asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
* atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai.

Priklausomai nuo aplinkybių pateikti šiuos dokumentus:
* pažyma iš laisvės atėmimo ar reabilitacijos įstaigų;
* pažymas apie gaisrus (stichines nelaimes);
* gydytojų konsultacinės komisijos ar gydymo įstaigos pažymas apie sveikatos būklę ar atliktą operaciją;
* kitus dokumentus, reikalingus pašalpai skirti, kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose;
* pažymų apie darbingų bendrai gyvenančių asmenų (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) paskutinių 3 mėnesių iki kreipimosi pajamas arba kreipimosi mėnesio, jeigu palyginus su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ir bendrai gyvenančių asmenų sudėtis.

Trūkstami dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pasinaudojant Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  –  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.uzt.lt) – apie asmens registraciją ;
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
5. Mokinių registro (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
6. VĮ Regitra (www.regitra.lt) – apie asmens disponuojamas transporto priemones;
7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  (www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių  – apie asmens nedarbingumo lygį;
8. Žemės ūkio technikos registro (www.zum.lt) – apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką;
9. Iš VĮ Registrų centro (www.registrucentras.lt) – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą.
8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus darbuotojai:
– soc. išmokų specialistė V. Miliūnienė, tel. (0 448) 73 121, el.paštas vilma.miliuniene@plunge.lt
– vyr. specialistė L. Piekienė, tel. (0 448) 73 121, el.paštas lina.piekiene@plunge.lt
– vyr. specialistė I. Šukienė, tel. (0 448) 73 121, el.paštas inga.sukiene@plunge.lt
– soc. išmokų specialistė S. Drungilė, tel(0 448)  73 132, el. paštas simona.drungile@plunge.lt
– vyr. specialistė R. Petrikaitė, tel(0 448) 73 132, el.paštas rima.petrikaite@plunge.lt
– soc. išmokų specialistė G. Šimkutė, tel. (0 448) 73 132, el.paštas greta.simkute@plunge.lt
 
Seniūnijose prašymus priima seniūnijų socialinio darbo organizatoriai ir socialinių išmokų specialistai.
9.Administracinės paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja Jolanta Puidokienė, tel. (0 448) 73 110, el.paštas parama@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas dėl kompensacijų skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo forma laisva. Asmuo rašydamas prašymą nurodo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, pašalpos reikalingumo motyvus, asmeninės banko sąskaitos rekvizitus, duomenis apie šeimos narius (vardas, pavardė, giminystės ryšys, socialinė padėtis).
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąViešoje interneto svetainėje www.plunge.lt asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą (ją atsisiunčiant).
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių arba į kaimiškąsias seniūnijas (pagal gyvenamąją vietą), darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.

Priimant asmens paraišką, trūkstamus dokumentus turi pateikti ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.

Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą; papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų; pasitelkti asmenis visuomenei naudingai veiklai; pasitelkti seniūnaičius, bendruomenės narius ir kitus suinteresuotus asmenis svarstant klausimus dėl vienkartinės, tikslinės ar periodinės pašalpos skyrimo.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-30 10:32:43
This site is registered on wpml.org as a development site.