Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, mokėjimas

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.20.
2.Administracines paslaugos versija2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasVienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, mokėjimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimas1. Asmenų, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ir karinių apmokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, šeimos nariams lygiomis dalimis išmokama 4171 euro vienkartinė kompensacija.

2. Asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine  tarnyba ar kariniais apmokymais, išmokamos vienkartinės kompensacijos:
– pripažintiems netekusiais 75-100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidais) – 2086 eurai;
– pripažintiems netekusiais 60-70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidais) – 1669 eurai;
– pripažintiems netekusiais 45-55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – III grupės invalidais) – 1252 eurai;
– pripažintiems netekusiais 20-40 procentų darbingumo – 835 eurai;
– karo gydytojų sprendimu pripažintiems netinkamais karo tarnybai – 835 eurai.

Vienkartinės kompensacijos išmokamos iš valstybės biudžeto asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, jeigu sužaloti ar žuvę asmenys į būtinąją karinę tarnybą ar karinius apmokymus sovietinėje armijoje buvo pašaukti iš Lietuvos teritorijos.

Kad gautų vienkartinę kompensaciją, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ir karinių apmokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau  dėl ligų, susijusių su tarnyba, kiekvienas šeimos narys, tiesiogiai atvykęs (ar paštu) turi pateikti savivaldybės, kurios teritorijoje buvo paskutinė žuvusiojo nuolatinė gyvenamoji vieta, administracijai prašymą bei kitus reikalingus dokumentus.

Kad gautų vienkartinę kompensaciją asmuo, pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine  tarnyba ar kariniais apmokymais, kartu su prašymu pateikia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą, galiojančią kreipimosi su prašymu išmokėti kompensaciją dieną.

Jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms“ (1994 m. liepos 20 d. Nr. I-576).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 1004 „Dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas;

2. Žuvus asmeniui būtinosios karinės tarnybos ar karinių apmokymų sovietinėje armijoje metu:
2.1. mirties liudijimas ar jo nuorašas, patvirtintas įstatymo nustatyta tvarka*;
2.2. karinio dalinio, kuriame tarnavo žuvęs asmuo, pranešimas ar telegrama;
2.3. karinis bilietas ar Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos išduota pažyma;
2.4. giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju įrodantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimas, kiti giminystės ryšį įrodantys dokumentai ar jų nuorašai, patvirtinti įstatymo nustatyta tvarka.*

3. Asmuo, kuris pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais apmokymais, kartu su prašymu pateikia darbingumo lygio pažymą.

*Pareiškėjui nereikia pateikti civilinės būklės aktų išrašų įregistravimo liudijimų ar kitų dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pasinaudojant Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamą vietą, šeiminę padėtį;
2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (www.dnt.lt arba teritorinių tarnybos skyrių – pagal gyvenamąją vietą) – apie asmens darbingumo lygį, susietą su būtinąja karine tarnyba sovietinėje armijoje.
3. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (Totorių g. 25/3, LT-01121 Vilnius, www.kam.lt) – apie asmens būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje.
8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus  darbuotojai:
– vyr. specialistė L. Piekienė, tel. (0 448)  73 121, el.paštas lina.piekiene@plunge.lt
– soc. išmokų specialistė V. Miliūnienė, tel. (0 448) 73 121, el.paštas vilma.miliuniene@plunge.lt
– vyr.specialistė I. Šukienė, tel. (0 448) 73 121, el.paštas inga.sukiene@plunge.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Vilma Šlyžienė, tel. (0 448) 73 129, el.paštas vilma.slyziene@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas dėl vienkartinės kompensacijos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo forma laisva. Asmuo rašydamas prašymą nurodo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, asmeninės sąskaitos Lietuvos teritorijoje esančiame banke ar kitoje kredito įstaigoje numerį.
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąViešoje interneto svetainėje www.plunge.lt asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą (ją atsisiunčiant).
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.

Asmens, žuvusio ar mirusio būtinosios karinės tarnybos ir karinių apmokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusio vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, šeimos narys, kuris kreipiasi prašydamas išmokėti kompensaciją, prašyme privalo nurodyti ir visus kitus šeimos narius, turinčius teisę į vienkartinę kompensaciją (jų vardus, pavardes, nuolatinę gyvenamąją vietą), jeigu jų nėra, – tai nurodyti raštu.

Išmokėtos vienkartinės kompensacijos vėliau neindeksuojamos, o neišmokėtos kompensacijos nepaveldimos.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-30 09:45:16
This site is registered on wpml.org as a development site.