IŠMOKOS VAIKUI SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.05.
2.Administracines paslaugos versija
2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimas
Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasKiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, yra skiriama ir mokama 1,54 bazinės socialinės išmokos (BSI- 39 Eur)  dydžio išmoka per mėnesį – (60,06 Eur). Papildoma 1,03 bazinės socialinės išmokos (BSI – 39 Eur) dydžio išmoka (40,17 Eur) skiriama:
– neįgaliam vaikui (60,06 + 40,17 = 100,23 Eur);
– auginančios ir (ar) globojančios 3 ir daugiau vaikų šeimos vaikui (netestuojant pajamų);
– nepasiturinčios šeimos vaikui, jei vidutinės šeimos pajamos vienam jos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 250 Eur (2 valstybės remiamų pajamų dydžiai; VRP – 125 Eur).
Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu SPIS sistemoje, arba per atstovą (įgotą asmenį, globėją (rūpintoją).

Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas 1994-11-03 Nr. I-621
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas gauti išmoką SP-3 (A1).  

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Įgaliotas asmuo be tapatybės dokumento turi pateikti ir įgaliojimą.

3. Kreipiantis dėl išmokos vaikui skyrimo, atsižvelgiant į aplinkybes, lemiančias asmens teisę į išmoką, būtina:    
3.1. pateikti mokymo įstaigos pažymą, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo iki 24 metų mokosi;*     
3.2. dirbančių (taip pat savarankiškai dirbančių) pilnamečių vaikų (įvaikių) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant laikotarpį nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos) ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, kreipimosi mėnesį ir (ar) už laikotarpį, pagal kurį apskaičiuojamos vidutinės bendrai gyvenančių asmenų mėnesio pajamos išmokai gauti, kaip nustatyta Išmokų vaikams įstatymo 17 straipsnio 7 dalyje, gautų pajamų dydį patvirtinančius dokumentus;
3.3. prašyme pažymėti duomenis apie bendrai gyvenančių asmenų vidutinių mėnesio pajamų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje ir tenkančių vienam asmeniui per mėnesį, dydį, apskaičiuotą pagal praėjusių kalendorinių metų iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas;
3.4. tais atvejais, kai pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys neturėjo teisės gauti išmokos vaikui, pajamoms sumažėjus, pateikti praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos bendrai gyvenančių asmenų gautų pajamų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, dydį patvirtinančius dokumentus;
3.4.1 Jeigu pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys arba globėjas (rūpintojas) ir su juo bendrai gyvenantys asmenysneturėjo teisės gauti šios išmokos, pajamoms sumažėjus, vidutinės mėnesio pajamos išmokai gauti apskaičiuojamos pagal praėjusių 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas. Papildomai išmoka vaikui skiriama ir mokama 3 mėnesius arba trumpesnį laikotarpį, jeigu vaikas sukanka  įstatyme nustatytą amžių, iki kurio gali būti mokama išmoka vaikui (įsigalioja 2020 m. liepos 1 d. ir galioja iki dienos, kai sueina 6 mėnesiai nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbto karantino atšaukimo arba kai sueina jų paskelbimo terminai)
3.5. pateikti dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
3.6. pateikti įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti.

*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pasinaudojant Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos  (www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.sodra.lt) – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.ldb.lt) – apie asmens registraciją Užimtumo tarnyboje;
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
5. Mokinių registro (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos (www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį.
8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyriaus  darbuotojai: 
*soc.išmokų specialistė V. Miliūnienė tel.(8 448)73 121, el.paštas vilma.miliuniene@plunge.lt
*vyr.specialistė L. Piekienė,tel. (8 448)73 121, el.paštas  lina.piekiene@plunge.lt
*soc. išmokų specialistė E.Aušrienė, tel(8 448)73132,  el.paštas edita.ausriene@plunge.lt
*soc. išmokų specialistė I. Rapalienė, tel. (8 448) 73 121, el.paštas inga.rapaliene@plunge.lt
*vyr.specialistė R. Petrikaitė, tel. (8 448)73132, el.paštas  rima.petrikaite@plunge.lt
*soc.išmokų specialistė R. Eitavičienė, tel(8 448)73132, el.paštas ramute.eitaviciene@plunge.lt
Seniūnijose prašymus priima seniūnijų socialinio darbo organizatoriai ir socialinių išmokų specialistai.
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Vilma Šlyžienė, tel. (8 448) 73 129 el.paštas vilma.slyziene@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas dėl išmokos vaikui priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo išmokai gauti SP-3 (A1) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“

Prašymo-paraiškos formos patalpintos  Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt
 ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje  https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąPrašymą išmokai gauti galima teikti internetu per sistemą SPIS.

Prašymo-paraiškos formos patalpintos  Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt , Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje https://socmin.lrv.lt/ ir Teisės aktų registre www.e-tar.lt
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių arba seniūniją (pagal gyvenamąją vietą),  darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.

Išmoka vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos. 
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2022-03-29 15:42:35
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.