Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.05.
2.Administracines paslaugos versija
2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimas
Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasKiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba emancipuotam ar susituokusiam nepilnamečiam vaikui, arba vyresniam kaip 18 metų asmeniui, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai, skiriama ir mokama 1,75 bazinės socialinės išmokos (BSI – 49 Eur) dydžio išmoka per mėnesį – (85,75 Eur).
Papildoma 1,03 BSI dydžio išmoka per mėnesį 50,47 Eur skiriama:
– neįgaliam vaikui, kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis;
– kiekvienam bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina (globoja) 3 ir daugiau vaikų, auginamam (globojamam) vaikui (netestuojant pajamų);
– kiekvienam bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina (globoja) 1 ar 2 vaikus, auginamam (globojamam) vaikui, jei vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam jos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 314 Eur, t. y. 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (1 VRP – 157 Eur).
Tais atvejais, kai bendrai gyvenantiems asmenims paskirta socialinė parama mokiniams, papildoma išmoka vaikui skiriama ir mokama, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį viršija 314 Eur, t. y. 2 VRP.

Atkreipiame dėmesį, kad išmoka vaikui skiriama ir mokama iki 18 metų. Jei pilnametis asmuo (ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai) ir toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, kiekvienais mokslo metais turi būti pateiktas prašymas dėl išmokos vaikui tęsimo.

Nuo 2020-05-22 ir 6 mėnesius po paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir paskelbto karantino atšaukimo, papildomai skiriant išmoką vaikui nepasiturinčioms šeimoms (auginančioms ir (ar) globojančioms 1 ar 2 vaikus), kurių pajamos sumažėjo, vidutinės mėnesio pajamos apskaičiuojamos ne pagal praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas, o vertinant trumpesnio laikotarpio pajamas, t. y. iki 2021 m. birželio 30 d. vertinamos pajamos, gautos nuo 2021 m. balandžio 1 d., o nuo 2021 m. liepos 1 d. – praėjusių 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamos. Papildomai išmoka vaikui skiriama ir mokama 3 mėnesius.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas 1994-11-03 Nr. I-621
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-618 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. prašymas (prašymo forma: SP-3(A1));
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. jeigu prašymą ir dokumentus teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje – dokumentus, patvirtinančius rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą, rūpintojo sutikimas dėl asmens kreipimosi skirti išmoką vaikui;
5. jeigu prašymą ir dokumentus teikia globėjas – dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju;
6. įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti;
7. dokumentus, pagrindžiančius ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus Plungės rajono savivaldybėje – jei asmuo nedeklaruoja gyvenamosios vietos Plungės rajono savivaldybėje ir neįtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
8. mokymo įstaigos pažyma, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo iki 24 metų mokosi ir šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
9. dirbančių pilnamečių vaikų (įvaikių) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje, pažymas apie praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl išmokos vaikui mėnesio arba praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki teisės gauti išmoką vaikui atsiradimo mėnesio gautas pajamas;
10. kai pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys neturėjo teisės gauti išmokos vaikui, pajamoms sumažėjus, pažymas apie praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos bendrai gyvenančių gautas pajamas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje;
11. banko sąskaitos rekvizitus.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pasinaudojant Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos  (www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.sodra.lt) – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.uzt.lt) – apie asmens registraciją Užimtumo tarnyboje;
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
5. Mokinių registro (www.nsa.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos (www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį.
8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus darbuotojai: tel. (8 448) 73121, (8 448) 73132, el. p. parama@plunge.lt  

Seniūnijose prašymus priima seniūnijų socialinio darbo organizatoriai ir socialinių išmokų specialistai.
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Šlyžienė, tel. (8 448) 73129, el.paštas vilma.slyziene@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas dėl išmokos vaikui priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo išmokai gauti SP-3 (A1) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“

Prašymo-paraiškos formos patalpintos  Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje  https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Instrukcija, kaip prisijungti prie SPIS
Instrukcija, kaip pateikti prašymą per SPIS
Инструкция, как подать заявку через SPIS
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąPrašymą išmokai gauti galima teikti internetu per sistemą SPIS.

Prašymo-paraiškos formos patalpintos  Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje https://socmin.lrv.lt/ ir Teisės aktų registre www.e-tar.lt
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių arba seniūniją (pagal gyvenamąją vietą),  darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.

Išmoka vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos. 
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-06 11:40:40
This site is registered on wpml.org as a development site.