Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.10.
2.Administracines paslaugos versija
2 versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasLaidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasVienkartinė 8 bazinių socialinių išmokų dydžių (312 Eur) laidojimo pašalpa mokama mirusįjį asmenį laidojančiam asmeniui, kai miręs:

1.Lietuvos Respublikos pilietis;

2.Lietuvos Respublikoje gyvenęs užsienietis, turėjęs Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;

3.Lietuvos Respublikoje gyvenęs užsienietis, kuriam leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje buvo išduotas kaip ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

4.Lietuvos Respublikoje gyvenęs asmuo, kuriam buvo suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje;

5.Asmuo, kuriam vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas šis įstatymas;

6.Lietuvos Respublikoje gyvenęs užsienietis, kuriam buvo išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kuris iki mirties dirbo Lietuvos Respublikoje arba anksčiau dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir buvo įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje kaip bedarbis;

7.Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvos prekybos asociacijos valstybės narės pilietis ir jo šeimos narys, kuriam buvo išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

8.Lietuvos Respublikoje gyvenusiam užsieniečiui, kuriam buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą Lietuvos Respublikoje;

9.Lietuvos Respublikoje gyvenusiam užsieniečiui, kuriam buvo išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip perkeltiems įmonės viduje.
 
Laidojimo pašalpa taip pat mokama, kai anksčiau minėtų asmenų vaikas gimsta negyvas.

Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų lėšomis.

Laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota – paskutinę buvusią gyvenamąją vietą, arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.

Prašymą pateikia laidojantis asmuo raštu asmeniškai arba elektroniniu būdu   Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS)

Laidojantis asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas savivaldybės nustatyta tvarka .
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Lietuvos Respublikos Paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 pakeitimo įstatymas įstatymas (Žin., 1993, Nr. 73-1371, 2016-09-29, TAR Nr. 2016-24186)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.12977CB93B03/asr
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas laidojimo pašalpai gauti (SP-5 forma)

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).

3. Mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas – gimimo įrašo nuorašas).

4. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.

5. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pasinaudojant Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), programa „Parama“, gaunami duomenys iš:

1. Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyriaus  darbuotojai:
 
*soc.išmokų specialistė V. Miliūnienė tel.(8 448)73 121,
el.paštas vilma.miliuniene@plunge.lt

*vyr.specialistė L. Narvilaitė,tel. (8 448)73 121, el.paštas  lina.narvilaite@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė E.Aušrienė, tel(8 448)73132,  el.paštas edita.ausriene@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė O.Lukošienė, tel. (8 448) 73 121, el.paštas orinta.lukosiene@plunge.lt

*vyr.specialistė R. Petrikaitė, tel. (8 448)73132, el.paštas  rima.petrikaite@plunge.lt

*soc.išmokų specialistė R. Eitavičienė, tel(8 448)73132, el.paštas ramute.eitaviciene@plunge.lt
 
Seniūnijose prašymus priima seniūnijų socialinio darbo organizatoriai ir socialinių išmokų specialistai.
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Vilma Šlyžienė, tel. (8 448) 73 129 el.paštas vilma.slyziene@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Sprendimas dėl laidojimo pašalpos skyrimo turi būti priimtas ir nurodyta pašalpa laidojančiam asmeniui išmokėta ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų (duomenų) gavimo savivaldybės administracijoje dienos, kai prašymas pateikiamas per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos. Kai laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos kreipiasi vėliau negu per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos, sprendimas dėl laidojimo pašalpos skyrimo turi būti priimtas ir laidojimo pašalpa išmokėta per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų (duomenų) gavimo savivaldybės administracijoje dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo laidojimo pašalpai gauti SP-5 forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“

Prašymo laidojimo pašalpai gauti forma patalpinta  Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAsmeniui suteikiama galimybė prašymą-paraišką pateikti SPIS sistemoje www.spis.lt
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į savivaldybės Socialinės paramos skyrių, darbuotojas įsitikina laidojančio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.

Laidojimo pašalpa išmokama laidojančiam asmeniui ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų gavimo dienos.

Dėl pašalpos galima kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo  teisės į pašalpą atsiradimo dienos.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-17 22:55:16
This site is registered on wpml.org as a development site.