Sveikatos apsauga

Icon

Informacinis telefonas

Tel. (8 448) 73 166
Ikona

Atvykite

Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė

Sveikatos apsauga (2)

2022-08-12 15:02
Sveiki, A.Jucio g. 51 name 1 laiptinėje kaimynai rūko balkone, taip trikdo bendrą oro kokybę bute, negalima net langų laikyti atidarytų.

Daugiabučio namo gyventojo prieštaravimas dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, (toliau – prieštaravimas) pareiškiamas arba atšaukiamas, pateikiant pranešimą savivaldybės administracijai.

Pateikiant ir nagrinėjant pranešimą dėl prieštaravimo pareiškimo ar atšaukimo, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, ir Aprašo nuostatomis.

Sprendimas, taip pat sprendimo pripažinimas netekusiu galios įforminamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kuris skelbiamas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje, (toliau – įsakymas). Savivaldybės interneto svetainėje taip pat skelbiama informacija apie Apraše, Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnio 1, 2 dalyse ir 590 straipsnio 5 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą, prireikus kita gyventojams aktuali ir naudinga informacija, susijusi su draudimu rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams.

Įsakyme negali būti nurodyti daugiabučio namo gyventojo, pareiškusio prieštaravimą, asmens duomenys.

Įsakyme nustatoma įsakymo įsigaliojimo data – ne ankstesnė nei 15 darbo dienų nuo įsakymo priėmimo dienos.

Savivaldybės administracija apie sprendimą ar sprendimo pripažinimą netekusiu galios nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo įsakymo priėmimo dienos, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis praneša daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriui, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotam asmeniui, daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijai ar kitam už namo bendrojo naudojimo objektų valdymą atsakingam asmeniui (toliau – namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas).

Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Aprašo 11 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos, apie sprendimą ar sprendimo pripažinimą netekusiu galios paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis informuoja daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus.

PRIDEDAMA. Prašymo forma, 1 lapas.

Kazys Milierius
Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas
(8 448) 731 27, kazys.milierius@plunge.lt

 

2021-10-22 09:16
Laba diena, girdėjau, kad biudžetinių į staigų buhalteres numatoma jau skiepyti. Kokia čia prioritetinė grupė ?

Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka (2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-3006, aktuali redakcija 2021 m. kovo 27 d.) yra nustatyta prioritetų eilė. Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro darbuotojai patenka į 1.15. prioritetą:

„1.15.  asmenys, dirbantys arba teikiantys paslaugas švietimo įstaigose, įskaitant vykstančius vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, laisvuosius mokytojus, ir asmenis, teikiančius švietimo paslaugas ir kitas paslaugas švietimo paslaugų gavėjams kituose švietimo teikėjuose, išskyrus nurodytus šio įsakymo 1.12 papunktyje; kitų juridinių asmenų darbuotojai, švietimo įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose teikiantys valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais ar studentais ir (arba) būnantys patalpose, kuriose lankosi mokiniai ar studentai; asmenys, švietimo įstaigose vykdantys savanorišką veiklą ne trumpiau kaip 16 val. per ne daugiau kaip 14 dienų iš eilės; treneriai; mokiniai, kurie mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje; asmenys, studijuojantys pagal sveikatos mokslų studijų krypčių programas ir dalyvaujantys klinikinių įgūdžių užsiėmimuose arba atliekantys klinikinę praktiką ASPĮ ir vaistinėse, išskyrus šio įsakymo 1.1.1 – 1.1.2 papunkčiuose nurodytus studentus“.

 

Gintautas Rimeikis
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
gintautas.rimeikis@plunge.lt, (8 448) 73155
 

2021-04-19

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-07 13:27:01
This site is registered on wpml.org as a development site.