GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas02.07.
2.Administracines paslaugos versija2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasGyvenamosios vietos deklaravimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasPaslauga teikiama asmenims deklaruojant savo, naujagimio ar nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą, ją pakeitus Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką, taip pat išvykstantiems iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui.

Deklaracija pateikiama raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą (pagal gyvenamąją vietą) savivaldybės administracijos padalinį-seniūniją.
Deklaraciją asmeniškai pateikia:

1. Asmenys, deklaruojantys savo gyvenamąją vietą ar išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui.

2. Nepilnamečių vaikų tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų, o jeigu nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų (įtėvių) susitarimu arba teismo), arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas.

3. Nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais) arba globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo.

4. Asmenų, kuriems įsteigta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos, kuriai pavesta eiti globėjo (rūpintojo) pareigas (toliau – socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaiga), atstovas.

Deklaracijas galima pateikti ir elektroniniu būdu adresu: http://www.epaslaugos.lt
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 66-1910;  2006, Nr. 141-5395).

2. Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008-04-08 įsakymu Nr. (29) 4R-18 (Žin., 2008, Nr. 44-1673).
6.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo pateikia:

1. Atitinkamą nustatytos formos užpildytą deklaraciją;

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:

2.1. kai gyvenamąją vietą deklaruoja Lietuvos Respublikos piliečiai – Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba pasą;

2.2. kai gyvenamąją vietą deklaruoja Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje – Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi (gyventi nuolat) arba galiojantį Europos Sąjungos valstybės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi (gyventi nuolat) Lietuvos Respublikoje.

2.3 kai gyvenamąją vietą deklaruoja kitų užsienio valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės – leidimą laikinai (nuolat) gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi (gyventi nuolat), Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi (gyventi nuolat) Lietuvos Respublikoje.

2.4. kai deklaruojama nepilnamečių gyvenamoji vieta – vaikų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, nurodytus 2.1–2.3 punktuose. Jeigu LR piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas vaikui iki 16 metų nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.

3. Kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas – globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

4. Dokumentus, patvirtinančius  nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus šių dokumentų nuorašus (kopijas).

5. Atskirą gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčių ar jo (jų) įgalioto asmens parašu patvirtintą sutikimą, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, jeigu šio sutikimo nėra deklaracijoje.

6. Esant būtinumui – kitus dokumentus (gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) įgaliojimą, teismo sprendimą ar kt.).
7.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Informacija, reikalinga duomenims apie asmenį patikrinti, gaunama iš Gyventojų registro duomenų centrinės bazės.
8.
Administracinės paslaugos teikėjas
Plungės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai:

Alsėdžių seniūnijos seniūnė Danutė Repšienė, tel. (8 448) 48292, el. p. alsedziai@plunge.lt

Babrungo seniūnijos seniūnė Rūta Jonušienė, tel. (8 448) 42343, el.  p. babrungas@plunge.lt 

Kulių seniūnijos seniūnė Danutė Petrauskienė, tel. (8 448) 45116, el. p. kuliai@plunge.lt 

Nausodžio seniūnijos seniūnas Gintaras Domarkas, tel. (8 448) 44231, el. p. nausodis@plunge.lt

Paukštakių seniūnijos seniūnas Aurimas Vasiliauskas, tel. (8 448) 47868, el. p. paukstakiai@plunge.lt

Platelių seniūnijos seniūnas Robertas Šimkus, tel. (8 448) 49134, el. p. plateliai@plunge.lt

Plungės miesto seniūnijos seniūnė Dangirutė Jurkuvienė,  tel. (8 448) 73131, el. p. seniunija@plunge.lt

Stalgėnų seniūnijos seniūnas Arūnas Jurkus, tel. (8 448) 45714, el. p. stalgėnai@plunge.lt

Šateikių seniūnijos seniūnas Zigmantas Strumyla, (8 448) 48587, el. p. sateikiai@plunge.lt

Žemaičių Kalvarijos seniūnijos seniūnas Liudas Gricius, tel. (8 448) 43147, el. p. zemkalvarija@plunge.lt 

Žlibinų seniūnijos seniūnas Martynas Stančikas, tel. (8 448) 47668, el. p. zlibinai@plunge.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai:

Alsėdžių seniūnijos seniūnė Danutė Repšienė, tel. (8 448) 48292, el. p. alsedziai@plunge.lt

Babrungo seniūnijos seniūnė Rūta Jonušienė, tel. (8 448) 42343, el.  p. babrungas@plunge.lt 

Kulių seniūnijos seniūnė Danutė Petrauskienė, tel. (8 448) 45116, el. p. kuliai@plunge.lt 

Nausodžio seniūnijos seniūnas Gintaras Domarkas, tel. (8 448) 44231, el. p. nausodis@plunge.lt

Paukštakių seniūnijos seniūnas Aurimas Vasiliauskas, tel. (8 448) 47868, el. p. paukstakiai@plunge.lt

Platelių seniūnijos seniūnas Robertas Šimkus, tel. (8 448) 49134,  el. p. plateliai@plunge.lt

Plungės miesto seniūnijos seniūnė Dangirutė Jurkuvienė, tel. 8 448 73131, el. p. seniunija@plunge.lt

Stalgėnų seniūnijos seniūnas Arūnas Jurkus, tel. (8 448) 45714, el. p. stalgėnai@plunge.lt

Šateikių seniūnijos seniūnas Zigmantas Strumyla, tel. (8 448) 48587, el. p. sateikiai@plunge.lt

Žemaičių Kalvarijos seniūnijos seniūnas Liudas Gricius, tel. (8 448) 43147, el. p. zemkalvarija@plunge.lt 

Žlibinų seniūnijos seniūnas Martynas Stančikas, tel. (8 448) 47668, el. p. zlibinai@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėAdministracinė paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysDeklaracijos forma
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąPaslauga teikiama el.būdu  adresu: http://www.epaslaugos.lt

Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis 4.
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiAsmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per 7 darbo dienas nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje pakeitimo. Išvykstantys asmenys privalo deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą per 7 darbo dienas iki išvykimo.

Asmuo vienu metu deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą.
Jeigu į deklaravimo įstaigą kartu su asmeniu, deklaruojančiu gyvenamąją vietą, neatvyksta gyvenamosios patalpos savininkas ar jo įgaliotas asmuo, atskiras gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) ar jo įgalioto asmens sutikimas ar sutikimas deklaracijoje turi būti patvirtintas:

1. notaro;

2. seniūno;

3. konsulinės įstaigos pareigūno (toliau – konsulinis pareigūnas) arba užsienio valstybės notaro (jeigu deklaracijos pateikimo metu gyvenamosios patalpos savininkas laikinai gyvena užsienyje). Užsienio valstybės notaro patvirtintas gyvenamosios patalpos savininko sutikimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas arba patvirtintas pažyma (Apostille).

Administracinė paslauga yra galutinė.
15.
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Aprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2022-01-11 09:18:54
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.