TEISĖS Į KREDITO, PAIMTO DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMO NUSTATYMAS IR PAŽYMOS IŠDAVIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.15.
2.Administracines paslaugos versija
2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasTeisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo nustatymas ir pažymos išdavimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasTeisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turi daugiabučio namo buto savininkas, kuris atitinka visus šiuos reikalavimus:
 
1.turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingajam  plotui, bet ne didesniam už Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti;

2.su kitais daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkais įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą.
 
Teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma tokiam laikotarpiui, kuriam nustatoma teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Pateikiant prašymą pirmą kartą, pateikiamas bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus raštas, patvirtinantis, kad daugiabučio namo butų savininkai įgyvendina ar įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą.  Nurodoma, kad daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti iš kreditus teikiančios institucijos yra paimtas kreditas, nurodomas kredito gavėjas (butų ir kitų patalpų savininkai arba bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius, veikiantys daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai), kreditą suteikusios institucijos pavadinimas, kredito grąžinimo laikotarpis, kredito dalis, tenkanti prašymą teikiančiam buto savininkui, kredito likutis, tenkantis prašymą teikiančiam buto savininkui prašymo teikimo dieną, ir šio kredito grąžinimo grafikas, kai kredito gavėjas yra bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius.

Pažyma išduodama įvertinus būsto savininko teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Prašymas-paraiška pateikiamas raštu asmeniškai arba paštu, elektroniniu būdu SPIS sistemoje, arba per atstovą (įgaliotą asmenį, rūpintoją, globėją). Jei prašymas-paraiška pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1.Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13/NgqDdqWeZi

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-02-24 įsakymu Nr. D1-174/A1-116 patvirtintas „Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.55C97AE16200

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-01-26 Nr. D1-73/A1-44 įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-174/A1-116 „Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3aa4c9f0a78311e4a82d9548fb36f682

4. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015-02-12 sprendimu Nr. T1-19 patvirtintas „Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Plungės rajono savivaldybėje aprašas“

/index.php?-1012335078

5. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T1-46 patvirtintas „Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas“

/index.php?-1012335078
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoDokumentai būsto savininko (savininkų) teisei nustatyti į būsto šildymo išlaidų kompensaciją:

– pažymas apie pajamas už 3 praėjusius iki kreipimosi mėnesius arba kreipimosi mėnesio;

– gimimo, santuokos, ištuokos, mirties liudijimą arba kompetentingos institucijos
dokumentą (dokumentus), patvirtinančius gimimo, santuokos, ištuokos, mirties faktą;

– kompetentingų institucijų pažymas (dokumentus) apie vaiko (vaikų) išlaikymui gaunamas (negaunamas) periodines išmokas.

Buto savininkui (savininkams), kuriems teikiama būsto šildymo išlaidų kompensacija, dokumentų, būtinų pažymai dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą gauti, pakartotinai pateikti nereikia.
 
*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pasinaudojant Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS) , gaunami duomenys iš:

1.Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;

2.Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  –  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;

3.Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;

4.Nacionalinės mokėjimo agentūros – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;

5.Mokinių registro (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;

6.VĮ Regitra (www.regitra.lt) – apie asmens disponuojamas transporto priemones;

7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  (www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių  – apie asmens nedarbingumo lygį;

8. Žemės ūkio technikos registro (www.zum.lt) – apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką;

9.Iš VĮ Registrų centro (www.registrucentras.lt) – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą;
8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus  darbuotojai:

*vyr.specialistė L. Narvilaitė, tel. (8 448)73 121, el.paštas lina.narvilaite@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė V. Miliūnienė, tel. (8 448)73 121,
el.paštas vilma.miliuniene@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė O.Lukošienė, tel. (8 448) 73 121,
el.paštas orinta.lukosiene@plunge.lt

*vyr.specialistė  R. Petrikaitė, tel.(8 448)73132, el.paštas rima.petrikaite@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė R. Eitavičienė, tel. (8 448)73132,
el.paštas ramute.eitaviciene@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė E.Aušrienė, tel(8 448)73132,
el.paštas edita.ausriene@plunge.lt
 
Seniūnijose prašymus priima seniūnijų socialinio darbo organizatoriai ir socialinių išmokų specialistai.
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Vilma Šlyžienė, tel. (8 448) 73 129 el.paštas vilma.slyziene@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėPažyma dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimą išduodama ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo formos patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-174/ A1-116 patvirtinto Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo 1 priede

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.55C97AE16200
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAsmeniui suteikiama galimybė prašymą pateikti SPIS sistemoje: www.spis.lt .
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių arba  seniūniją (pagal gyvenamąją vietą), darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus. Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte. 
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-15 15:47:18
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.