Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija

Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisijos darbo reglamentas Daugiau informacijos

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija (toliau – komisija) sudaroma ir veikia vadovaudamasi daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų panaudojimo tvarka ir šiuo reglamentu.
2. Komisijos sudėtis tvirtinama ir keičiama Savivaldybės tarybos sprendimu.
3. Komisijos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir sprendimų priėmimu.
4. Šį reglamentą tvirtina bei keičia Savivaldybės taryba. Jo laikytis privalo visi komisijos nariai.

II. DARBO TVARKA

5. Pirmojo komisijos posėdžio darbotvarkę pasiūlo meras.
6. Pirmajame posėdyje komisija renka pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir nustato konkrečias atskirų komisijos narių veiklos sritis.
7. Komisijos posėdžius šaukia komisijos pirmininkas, o jo nesant – pavaduotojas, kuris praneša apie tai komisijos nariams ne vėliau kaip prieš dvi dienas raštu arba žodžiu.
8. Komisiją techniškai aptarnauja Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas specialistas:
8.1. priima daugiabučių namų savininkų bendrijų paraiškas finansinei paramai gauti,
8.2. rašo posėdžio protokolus;
8.3. tvarko komisijos dokumentaciją;
8.4. pirmininko pavedimu organizuoja komisijos posėdžius ir informuoja komisijos narius apie posėdžio vietą bei laiką;
8.5. konsultuoja bendrijas jų kūrimo, žemės įteisinimo, renovavimo-modernizavimo klausimais.
9. Į komisijos posėdžius patariamojo balso teise gali būti kviečiami Savivaldybės administracijos darbuotojai, kitų organizacijų atstovai.
10. Komisijos posėdžiams pirmininkauja jos pirmininkas, jo nesant – pavaduotojas.
11. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja du trečdaliai jos narių.
12. Komisijos sprendimai priimami esančiųjų posėdyje paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.
13. Bendrijų rėmimo programos lėšų visą apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos Buhalterinė tarnyba.

III. DOKUMENTŲ PATEIKIMO KOMISIJAI BEI JŲ SVARSTYMO TVARKA

14. Daugiabučių namų savininkų bendrijos, pretenduojančios gauti finansinę paramą, pateikia prašymą komisijai jos nustatyta tvarka ir laiku.
15. Kartu su prašymu turi būti užpildyta paraiška (1 priedas) paramai gauti. Paraiškoje turi būti nurodyta:
15.1. paramos panaudojimo trumpas apibūdinimas;
15.2. bendra sąmatinė vertė (Lt);
15.3. prašoma parama (Lt).
16. Prie paraiškos pridedami šie dokumentai:
16.1. bendrijos įstatų kopija;
16.2. bendrijos narių susirinkimo protokolas;
16.3. pažyma, kokiu pagrindu bendrijoje dirba pirmininkas.
17. Komisija, gavusi bendrijos prašymą paramai gauti, konkretų namą apžiūri vietoje ir surašo apžiūros aktą. Namo apžiūroje privalo dalyvauti bendrijos pirmininkas ar bendrijos įgaliotas asmuo. Esant reikalui, galima kviestis ekspertus.
18. Komisija, išnagrinėjusi bendrijų pateiktus prašymus ir atsižvelgdama į turimas gauti lėšas pagal programą, pateiktų projektų tikslingumą ir ekonomiškumą, priima sprendimus dėl paramos skyrimo, nustato bendrijų rėmimo eilę.
19. Komisija, atsižvelgdama į turimas lėšas, sudaro bendrijų rėmimo metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir teikia ją tvirtinti administracijos direktoriui.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Visi komisijos priimti sprendimai įforminami posėdžio protokolu.
21. Protokole turi būti nurodyti dalyvavusieji komisijos nariai, svarstyti klausimai, priimti sprendimai, balsavimo rezultatai.
22. Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po sprendimo priėmimo lėšos pervedamos į nurodytą sąskaitą.
23. Komisijos pirmininkas apie atliktus darbus ir daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų panaudojimą per praėjusius metus atsiskaito Savivaldybės tarybai iki kitų metų balandžio 1 dienos ir pateikia išlaidas pateisinančius dokumentus.
24. Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų panaudojimo kontrolę vykdo Savivaldybės Kontrolieriaus tarnyba, lėšų panaudojimo efektyvumą kontroliuoja Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba.

Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų panaudojimo tvarka Daugiau informacijos

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši tvarka nustato daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų naudojimą ir apskaitą, valdymą, sprendimų priėmimą, atsakomybę ir atskaitomybę.
2. Lėšų panaudojimo paskirtis – išsaugoti gyvenamąjį fondą, skatinti daugiabučių namų savininkų bendrijų kūrimąsi, teikti paramą daugiabučių namų savininkų bendrijoms (toliau – bendrijos) jų valdomų namų techniniams defektams pašalinti, bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, naudojamos energijos efektyvumui didinti, namams prižiūrėti, remontuoti, apšiltinti, atnaujinti.
3. Tvarką tvirtina Plungės rajono savivaldybės taryba. Savivaldybės taryba savo sprendimu sudaro komisiją programai skirtų lėšų panaudojimui įgyvendinti ir tvirtina šios komisijos darbo reglamentą.
4. Programos sąmatą tvirtina administracijos direktorius.

II. PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMAS, APSKAITA IR KONTROLĖ

5. Programos lėšas sudaro:
5.1. savivaldybės biudžeto lėšos;
5.2. tikslinės Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos savivaldybei.
6. Programos lėšos naudojamos pagal administracijos direktoriaus patvirtintą pajamų ir išlaidų sąmatą:
6.1. Daugiabučių namų savininkų bendrijų valdomų daugiabučių namų techninių defektų, kurie kelia grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų stabilumui ir (ar) žmonių saugumui, likvidavimo išlaidų daliai padengti, bet ne daugiau kaip 50 procentų visos šių išlaidų sumos;
6.2. bendrijų išlaidų, susijusių su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objekto atnaujinimu ir energijos naudojimo jame efektyvumo didinimu, daliai padengti, bet ne daugiau kaip 50 procentų visos šių išlaidų (investicijų) sumos.
6.3. bendrijų registravimo, žemės nuosavybės tvarkymo išlaidoms padengti iki 100 procentų.
7. Komisija, atsižvelgdama į turimas lėšas, sudaro metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, kurią teikia tvirtinti administracijos direktoriui.
8. Bendrijos, norėdamos gauti lėšų, privalo vadovautis šių nuostatų 6.1, 6.2, 6.3 punktais ir komisijai pateikti prašymą skirti lėšų komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka, taip pat konkretaus daugiabučio namo techninių defektų pašalinimo arba namo atnaujinimo ir energijos naudojimo efektyvumo didinimo projektą ir sąmatą, nurodo bendrijos narių šiam tikslui skiriamas ar skolinamas lėšas.
9.Komisija, atsižvelgdama į turimas lėšas ir bendrijų pateiktų projektų tikslingumą ir ekonomiškumą, priima sprendimą dėl lėšų skyrimo, nustato bendrijų rėmimo eiliškumą ir apie tai paskelbia viešai.
10. Programos lėšos pirmiausia skiriamos avarinės būklės pastatams remontuoti.
11. Programos lėšų panaudojimą kontroliuoja Plungės rajono savivaldybės kontrolierius teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Visą apskaitą tvarko savivaldybės administracijos buhalterinė tarnyba.
13. Programai įgyvendinti gautos lėšos turi būti įsisavintos iki 2007 metų gruodžio 31 d.
14. Nepanaudotos lėšos grąžinamos į biudžetą.

III. PROGRAMOS LĖŠŲ VALDYMAS, ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

15. Programą valdo lėšų skirstymo komisija, sudaryta iš 5 komisijos narių savivaldybės tarybos sprendimu jos kadencijos laikotarpiui.
16. Komisija atlieka šias funkcijas:
16.1. nustato bendrijų prašymų skirti lėšų pateikimo tvarką ir terminus;
16.2. analizuoja ir vertina bendrijų pateiktų projektų tikslingumą ir ekonomiškumą, esant reikalui, pasitelkia ekspertus bendrijų pateiktiems projektams įvertinti;
16.3. tikrina, ar programai skirtos lėšos naudojamos pagal paskirtį ir ar pasiekti norimi tikslai;
16.4. sprendžia su programos veikla susijusius organizacinius, teisinius, konsultacinius ir visuomenės informavimo klausimus;
16.5. priima sprendimus dėl programos lėšų skyrimo;
17. Komisijos pirmininkas apie galimybę teikti paramą praneša vietinėje spaudoje ir nurodo, per kiek laiko ir kokius dokumentus bendrijos turi pateikti.
18. Už neteisėtą lėšų panaudojimą daugiabučių namų savininkų bendrijos atsako įstatymų nustatyta tvarka.
19. Komisijos pirmininkas apie atliktus darbus tarybai atsiskaito metų pabaigoje.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-10-15 10:33:48
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.