SOCIALINĖS PASLAUGOS SKYRIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.33.
2.Administracines paslaugos versija
2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasSocialinės  paslaugos skyrimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasSocialinės paslaugos yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Socialinių paslaugų rūšys:

1.bendrosios;

2.specialiosios:

2.1.socialinė priežiūra,

2.2.socialinė globa.

Atskirais savivaldybės institucijos nustatytais atvejais gali būti mokama piniginė išmoka – pagalbos pinigai.

Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms, kurių teikimą finansuoja savivaldybė, gauti raštu pateikia asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) arba jo globėjas, rūpintojas. Asmuo dėl atitinkamos socialinės paslaugos gali kreiptis ir elektroniniu būdu.
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
–  Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/bsMubOcLPi


− Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 -06-14 nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B/OCyNONspbA


–  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/USdjbNTqLO


–  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D892F4364169


Plungės rajono savivaldybės Tarybos 2014-12-18 d.  sprendimas Nr. T1-364 „Dėl mokėjimo už Plungės rajono savivaldybėje teikiamas socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“


/index.php?-1012335078


Plungės rajono savivaldybės Tarybos 2014-12-18 d.  sprendimas Nr. T1-365 „Dėl socialinių paslaugų teikimo Plungės krizių centre tvarkos  aprašo patvirtinimo“


/index.php?-1012335078


Plungės rajono savivaldybės Tarybos – 2010-03-25 sprendimas Nr. T1-65 „Dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo ir asmenų nukreipimo į viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių socialinei globai bei mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;


Plungės rajono savivaldybės Tarybos 2010-11-25 d, sprendimas Nr. T1-249 „Dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos patvirtinimo“.
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1.Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti.

2.Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams).
Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.


3.Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose).


4. Medicininių dokumentų išrašas (forma Nr. 027/a).


5. Specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma.


6. Raštiškas sutikimas mokėti 1 procentą lėšų, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.


7. Asmens pažyma apie turimą ar parduotą turtą.


8. Socialinės paramos skyriaus darbuotojas išimties atvejais turi teisę reikalauti kitų  papildomų dokumentų.


Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ar žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.


Prašymas dėl bendrųjų socialinių paslaugų gavimo nėra būtinas.

7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pasinaudojant Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS) ir  programa „Parama“, gaunami duomenys iš:

1.Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;


2.Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  Plungės teritorinių skyrių –  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;


3.Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;


4.Nacionalinės mokėjimo agentūros  – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;


5.VĮ Regitra  – apie asmens disponuojamas transporto priemones;


6.Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį;


7.Žemės ūkio technikos registro www.zum.lt – apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką;


8.VĮ Registrų centro www.registrucentras.lt – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą;


9. Kita (nurodyti).

8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus darbuotojai:

*vyr.specialistė  K.Karalienė, tel. (8 448) 73 132, el.paštas kristina.karaliene@plunge.lt

*soc.darbo organizatorė  L. Ratienė, tel. (8 448) 20 407, el.paštas ligita.ratiene@plunge.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Genovaitė Vasylienė, tel.  (8 448) 73 110, el.paštas parama@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSocialinės paslaugos asmeniui (šeimai) gali būti paskiriamos:

– Socialinė priežiūra – ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos nustatomas socialinių paslaugų poreikis. Per 14 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priimamas sprendimas dėl socialinės priežiūros asmeniui (šeimai) skyrimo, kurio kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui.

– Socialinė globa – ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos nustatomas socialinių paslaugų poreikis. Jei padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos turi būti nustatytas asmens socialinės globos poreikis2. Per 30 kalendorinių dienų  nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priimamas sprendimas dėl socialinės globos asmeniui  skyrimo,3 kurio kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BC20ABB451B4/FMSTvEZxcP

Prašymo-paraiškos  formos patalpintos Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt  ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje:

http://www.socmin.lt/lt/socialine-integracija/socialines-paslaugos-ir-dca9/prasymu-formos-socialinems-qbh8.html
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAsmeniui suteikiama galimybė Prašymą-prašymą pateikti SPIS sistemoje www.spis.lt
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiAsmeniui atvykus į  Socialinės paramos skyrių arba kaimiškąsias seniūnijas, darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.

Priimant asmens paraišką–prašymą, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Trūkstami dokumentai pateikiami per savivaldybės institucijos nustatytą terminą.

Sprendimas dėl socialinių paslaugų, kurių teikimą finansuoja savivaldybė, asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

Esant papildomos informacijos poreikiui, savivaldybė gali pareikalauti iš asmens ar kitų institucijų bei įstaigų papildomų dokumentų, susijusių su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu ir skyrimu.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-15 16:37:41
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.