SLAUGOS IR PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) IŠLAIDŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ SKYRIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.14.
2.Administracines paslaugos versija
2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasSlaugos ir priežiūros (pagalbos)  išlaidų tikslinių kompensacijų skyrimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasTeisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją turi asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos dydžiai:

– asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis – 2,6 (304,20 Eur) tikslinių kompensacijų bazės dydžio;

– asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis – 1,9 (222,30 Eur) tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Teisę gauti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją turi asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos dydžiai:

– asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis – 1,1 (128,70 Eur) tikslinių kompensacijų bazės dydžio;

– asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis – 0,6 (70,20 Eur) tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

*Tikslinių kompensacijų bazės dydis 117 Eur. 
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/398a02704a6f11e6b5d09300a16a686c/LBYeqcizvz
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1.Prašymas (prašymo forma – SP 6);

2.asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3.jeigu tikslinę kompensaciją prašo skirti Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis,- dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba šio dokumento kopiją;

4.jeigu kreipiasi užsienietis, -Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;

5.jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

6.jeigu prašymą skirti tikslinę kompensaciją nepilnamečiam asmeniui pateikia vienas iš jo tėvų (įtėvių) – dokumentai, patvirtinantys tėvystės (motinystės) ryšius, jeigu duomenų apie tai nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose ir tėvo (įtėvio) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

7.dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);

8.Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota neįgalumo lygio pažyma arba specialiųjų poreikių nustatymo pažyma, jeigu duomenų apie tai nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;

9. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Tikslinių kompensacijų skyrimui ir mokėjimui reikalingą informaciją savivaldybių administracijos gauna pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis su atitinkamomis institucijomis ar įstaigomis arba iš valstybės registrų:

1.Gyventojų registro tarnyba (www.gyvreg.lt) – civilinės būklės aktų įrašai, deklaruota gyvenamoji vieta;

2.Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.sodra.lt) ir jos teritoriniai skyriai – pensijų ir (ar) pensijų išmokų dydžiai, asmens draudimo laikotarpiai;

3.Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (www.ndnt.lt) ir jos teritoriniai skyriai – informacija apie  neįgalumo, darbingumo lygio bei specialiųjų poreikių nustatymą;

4. Mokinių registras, (www.itc.smm.lt) – informacija apie moksleivius ir studentus.
8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus  darbuotojai:

*vyr.specialistė L. Narvilaitė, tel. (8 448)73 121, el.paštas lina.narvilaite@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė V. Miliūnienė, tel. (8 448)73 121,
el.paštas vilma.miliuniene@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė O.Lukošienė, tel. (8 448) 73 121,
el.paštas orinta.lukosiene@plunge.lt

*vyr.specialistė  R. Petrikaitė, tel.(8 448)73132, el.paštas rima.petrikaite@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė R. Eitavičienė, tel. (8 448)73132,
el.paštas ramute.eitaviciene@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė E.Aušrienė, tel(8 448)73132,
el.paštas edita.ausriene@plunge.lt
 
Seniūnijose prašymus priima seniūnijų socialinio darbo organizatoriai ir socialinių išmokų specialistai.
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Vilma Šlyžienė, tel. (8 448) 73 129 el.paštas vilma.slyziene@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas dėl tikslinės kompensacijos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas prašymas su visais reikiamais dokumentais.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo formos patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“.

Prašymo gauti tikslinę kompensaciją forma SP-6.

Prašymo formos patalpintos  Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAsmeniui suteikiama galimybė prašymą pateikti SPIS sistemoje: www.spis.lt .
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į  Socialinės paramos skyrių, darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Dėl tikslinės kompensacijos skyrimo kreipiasi pats asmuo arba įstatymų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, sutuoktinis, artimasis giminaitis, socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas ar globėjas.

Dėl tikslinės kompensacijos skyrimo asmeniui, nesukakusiam 18 metų, gali kreiptis vienas iš šio asmens tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, kuris pateikia prašymą ir prie jo pridėtus visus reikiamus dokumentus.

Savivaldybės administracija gautą prašymą skirti tikslinę kompensaciją  ir prie jo pridėtus reikiamus dokumentus tą pačią dieną registruoja ir išduoda informacinį lapelį.

Atsisakiusi skirti tikslinę kompensaciją, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo  sprendimo priėmimo dienos praneša asmeniui raštu. Sprendime nurodomos atsisakymo skirti tikslinę kompensaciją priežastys ir šio sprendimo apskundimo tvarka. Asmens pateikti dokumentai grąžinami.

Tikslinė kompensacija mokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Tikslinė kompensacija pervedama į asmens asmeninę sąskaitą. Taip pat, gali būti išmokamos savivaldybių administracijų LR viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktose mokėjimo įstaigose arba šių įstaigų pristatomos į namus pagal deklaruotą ar faktinę gyvenamąją vietą.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-15 15:43:41
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.