Skelbimas apie laisvą metodininko pareigybę

2023-11-10

Plungės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga – Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras, įmonės kodas 191130798, V. Mačernio g. 29, Plungė, skelbia pretendentų į metodininko pareigybę atranką.

PAREIGYBĖ

 1. Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro (toliau – centro) metodininko pareigybė yra biudžetinių įstaigų specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą šioms pareigoms eiti.
 2. Pareigybės lygis – A2.
 3. Pareigybės paskirtis – vykdyti ir organizuoti centro metodinio darbo veiklas, kad būtų užtikrintas centro nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymas, siekiant įgyvendinti valstybės ir Savivaldybės švietimo politiką, vykdyti ilgalaikes ir trumpalaikes veiklos programas, siekti kuo efektyvesnės centro veiklos.
 4. Metodininkas į darbą priimamas atrankos būdu (pokalbis) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, atsižvelgiant į pedagoginio darbo patirtį, yra 5,2–10,5.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS:

CENTRO METODININKO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. Veikia siekdamas centro strateginio plano ir metinių veiklos, centro švietimo programų/projektų kokybiško įgyvendinimo.
 2. Palaiko ir plėtoja bendradarbiavimu, etikos normų laikymusi pagrįstus santykius. Puoselėja asmens ir centro veiklų tobulėjimui priimamų sprendimų skaidrumą. Užtikrina sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką.
 3. Stebi, analizuoja, vertina ir atsako už kuruojamos centro metodinės veiklos rezultatus.
 4. Susipažįsta, analizuoja valstybės užsakymus mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.
 5. Informuoja ir konsultuoja asmenis, darbo kolektyvus, neformalias grupes programų rengimo klausimais.
 6. Padeda parengti kvalifikacijos tobulinimo programas, rengia programų sąrašus.
 7. Rengia renginių mėnesinius planus, raštus į kvalifikacijos tobulinimo renginius ir kitus renginių dokumentus.
 8. Kuruoja programų, projektų vykdymą.
 9. Kuruoja priskirtus metodinius būrelius.
 10. Informuoja apie intelektualinius resursus mokymosi centre ir už centro ribų galimybes;
 11. Kaupia ir nuolat papildo biblioteką aprašais ir kita medžiaga.
 12. Atsako už teikiamos informacijos, dokumentų ir duomenų teisingumą ir patikimumą.
 13. Inicijuoja ir prisideda rengiant įsakymų, dokumentų projektus centro metodinės veiklos, kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo, organizavimo bei vykdymo klausimais, kitais aktualiais centro veiklos klausimais.
 14. Aktyviai dalyvauja pedagogų, sukaupusių pažangią patirtį, paieškoje bei kviečia juos patirties sklaidai.
 15. Dalyvauja analizuojant centro pasiūlos ir paklausos situaciją, kaupiant ir sisteminant informaciją apie rajono pedagogų kvalifikacijos tobulinimo situaciją, teikia siūlymus suinteresuotoms institucijoms.
 16. Tvarko centro veiklos įsivertinimo atskirų skyrių duomenis, atlieka šių sričių veiklų įsivertinimą.
 17. Teikia informaciją apie centro veiklą internetinėje svetainėje bei kituose centro informacinėse sistemose.
 18. Atlieka kitas centro direktoriaus priskirtas funkcijas, vykdo direktoriaus įsakymus ir pavedimus.

CENTRO METODININKO ATSAKOMYBĖ

Centro metodininkas atsako:

PRETENDENTAI PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).

DOKUMENTŲ PRIĖMIMO VIETA

Dokumentai priimami iki 2023 m. lapkričio 23 d. (imtinai). Siųsti el. paštu direktorius@plungespspc.lt.

Tel. pasiteiravimui (8-671) 60 903, (8-448) 72 394.

PRETENDENTŲ ATRANKOS BŪDAS:

Pokalbis žodžiu 2023 m. lapkričio 27 d. 14 val. Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centre.

 

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.