Informacinis pranešimas apie Paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų žemėlapio projektą interneto svetainėse

2024-06-12
Platelių ežeras

 Platelių ežeras

Informacinis pranešimas apie Paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų  žemėlapio (toliau – Pakrančių teritorijų žemėlapis) projektą  interneto svetainėse 

Pakrančių teritorijų žemėlapis apima teritorijas, kuriose taikomos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos – tai Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme  (toliau – SŽNS įstatymas) nustatyti nurodytose teritorijose taikomi ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimai, priklausantys nuo geografinės padėties, gretimybių, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės sklypo naudojimo būdo, vykdomos konkrečios veiklos, statinių, nekilnojamojo kultūros paveldo ir aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, valstybės saugumo ir viešojo intereso poreikių.

Pakrančių teritorijų žemėlapis rengiamas vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu[1], kuris reglamentuoja paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarką ir paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų dydį prie upių, ežerų, tvenkinių, kanalų, nepratekamų dirbtinių vandens telkinių, kurie registruoti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastre (išskyrus paviršinius vandens telkinius, priskirtus akvakultūros tvenkiniams), taip pat prie Kuršių marių rytinės pakrantės (nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės ribos iki Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos). Taip pat, žemėlapis rengiamas  vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų, pelkių ir šaltinynų, natūralių pievų ir ganyklų, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (kai nerengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas) ir tvirtinimo tvarkos aprašu[2] (toliau – Žemėlapių rengimo tvarkos aprašas), kuris nustato teritorijų, kurioms pagal SŽNS Įstatymą taikomos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų specialiosios žemės naudojimo sąlygos, žemėlapio sudarymo, jo tvirtinimo ir keitimo tvarką.

Vykdant Žemėlapių rengimo tvarkos aprašo 11 punktą, Pakrančių teritorijų žemėlapis ir jo duomenų pakeitimai bus tvirtinami Aplinkos apsaugos agentūros  (toliau – Agentūra) direktoriaus įsakymu.  

Informuojame, kad su Pakrančių teritorijų žemėlapio projektu, jam pastabų teikimo tvarka,  Agentūros direktoriaus įsakymų projektais ir paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų taikomais draudimais ir apribojimais galima susipažinti Agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vanduo/specialiosios-zemes-naudojimo-salygos/.

Žemės sklypų savininkai arba jiems pagal įgaliojimą atstovaujantys fiziniai ar juridiniai asmenys gali teikti prašymus ne mažiau kaip 20 darbo dienų nuo Pakrančių teritorijų žemėlapio projekto paviešinimo Agentūros interneto svetainėje el. paštu aaa@gamta.lt arba registruotu laišku (Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) apie galimai klaidingus duomenis, kuriais vadovaujantis planuojama nustatyti SŽNS teritoriją, dėl Pakrančių teritorijų žemėlapio projekto tikslinimo. Pranešimas apie klaidingus duomenis teikiamas pagal formą pateiktą Žemėlapių rengimo tvarkos aprašo 2 priede. Konsultacijos, susijusios su Pakrančių teritorijų žemėlapio rengimu, tvirtinimu ir viešinimu, teikiamos per Aplinkos apsaugos agentūros konsultacijų tarnybos informacinę sistemą arba el. paštu szns@gamta.lt.

Parengtas Pakrančių teritorijų žemėlapio projektas neturi teisinės galios iki kol bus patvirtintas Agentūros direktoriaus įsakymu. Agentūrai, patvirtinus Pakrančių teritorijų žemėlapio projektą, vadovaujantis SŽNS įstatymo 11 straipsniu, asmenys, kurių žemės sklypuose bus įregistruotos teritorijos su paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis, apie tai bus informuoti per 15 darbo dienų.

 Papildomai atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis aplinkos ministro 2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. D1-293 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2.2 papunkčiu, tais atvejais, kai paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos yra nustatytos (yra pateikti grafiniai apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų sprendiniai) iki 2023 m. sausio 1 d. patvirtintuose Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytuose dokumentuose (teritorijų planavimo dokumentuose, žemės valdos projektuose, statinių projektuose), šių dokumentų sprendiniai lieka galioti ir gali būti įgyvendinami.“

[1] Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. D1-293 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

[2] Aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. D1-355/3D-680 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų, pelkių ir šaltinynų, natūralių pievų ir ganyklų, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (kai nerengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Aplinkos apsaugos agentūros inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.