Ry­šių su užÂ­sie­niu ko­mi­si­ja siū­lo plės­ti Plun­gės part­ne­rių ra­tą

2015-01-21

         Sau­sio 14 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je po­sė­džia­vu­si ko­mi­si­ja ap­ta­rė ke­le­tą klau­si­mų. Kal­bė­ta, jog ver­ta pra­tęs­ti part­ne­rys­tės su­tar­tį su Kras­no­gors­ku (Ru­si­ja) ir už­megz­ti ry­šius su Plun­gės drau­gys­tės at­kak­liai sie­kian­čia Kva­re­lio sa­vi­val­dy­be (Gru­zi­ja).

       Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Min­dau­gas Jur­čius in­for­ma­vo, kad, ru­de­nį su ofi­cia­lia de­le­ga­ci­ja Plun­gės rajono savivaldybės me­rui Aud­riui Kli­šo­niui vie­šint Kras­no­gors­ke, šio mu­ni­ci­pa­li­nio ra­jo­no me­ras Bo­ri­sas Je­go­ro­vi­čius Ras­ka­zo­vas per­da­vė jo jau pa­si­ra­šy­tą dvie­jų sa­vi­val­dy­bių ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį .  Ka­dan­gi Plun­gės me­ras ne­tu­rė­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos su­teik­to į ga­lio­ji­mo pa­si­ra­šy­ti to­kį do­ku­men­tą, ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį te­ko vež­tis į Plun­gę ir teik­ti su­si­pa­žin­ti bei į ver­tin­ti tu­ri­nį vie­tos val­džios at­sto­vams.

       Ry­šių su už­sie­niu ko­mi­si­jos na­riai, su­si­pa­ži­nę su siū­lo­mos pa­si­ra­šy­ti su­tar­ties teks­tu, Plun­gės ir Kras­no­gors­ko to­li­mes­nei drau­gys­tei ne­pri­eš­ta­ra­vo ir siū­lė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pri­im­ti spren­di­mą tęs­ti ben­dra­dar­bia­vi­mą.  Taip pat siū­lo­ma tęs­ti ir jau­ni­mo mai­nų pro­gra­mą. Ka­dan­gi dėl po­li­ti­nių į vy­kių ru­de­nį ta­ry­bo­je bu­vo ki­lę tam tik­rų in­ter­pre­ta­ci­jų dėl drau­gys­tės su šiuo Pa­mask­vės mies­tu, me­ras A. Kli­šo­nis krei­pė­si iš­aiš­ki­ni­mo į Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją. At­sa­ky­mas pa­pras­tas: ru­sai nė­ra prie­šai, kri­ti­kos ver­ti ne žmo­nės, o tos ša­lies re­ži­mas. 

                      „Plun­gės fo­to­bie­na­lė 2016“ bus skir­ta Ja­po­ni­jos kul­tū­rai pri­sta­ty­ti

       Plun­gės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vio­le­ta Skie­rie­nė in­for­ma­vo, kad ki­tais me­tais, bir­že­lį , Plun­gė­je vėl pla­nuo­ja­mi tra­di­ci­niai ir į spū­din­gi fo­to­bie­na­lės ren­gi­niai. Šį kar­tą vi­sa ren­gi­nio pro­gra­ma bus skir­ta Ja­po­ni­jos kul­tū­rai pri­sta­ty­ti.  Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai dar pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jį krei­pė­si į Ja­po­ni­jos am­ba­sa­dą, pra­šy­da­mi bū­ti 2016 me­tais Plun­gė­je vyk­sian­čios fo­to­bie­na­lės part­ne­riais be jo­kių fi­nan­si­nių į si­pa­rei­go­ji­mų. Šio­mis die­no­mis am­ba­sa­da or­ga­ni­za­to­riams pa­tei­kė ke­le­tą klau­si­mų ir pa­pra­šė ren­gi­nio dar­bo gru­pės kon­tak­tų. 

       V. Skie­rie­nė pa­si­džiau­gė, kad tin­ka­mai api­pa­vi­da­lin­ti fo­to­bie­na­lę jau su­ti­ko prie Dar­bė­nų ja­po­niš­ko sti­liaus so­dą tu­rin­tis Ša­rū­nas Kas­maus­kas.  Ren­gi­niui fi­nan­suo­ti ti­ki­ma­si ne tik Sa­vi­val­dy­bės, bet ir Kul­tū­ros ta­ry­bos pa­ra­mos. 

                      Kva­re­lio sa­vi­val­dy­bė no­ri drau­gau­ti

       Plun­gės sa­vi­val­dy­bę pa­sie­kė Kva­re­lio sa­vi­val­dy­bės me­ro Ili­jos Mze­ka­laš­vi­lio pa­si­ra­šy­tas pra­šy­mas už­megz­ti part­ne­rys­tę tarp šių dvie­jų ša­lių sa­vi­val­dy­bių.  Kva­re­lio me­ras raš­te drau­giš­kai pri­mi­nė, kad kvie­ti­mą drau­gau­ti gru­zi­nai jau bu­vo Plun­gei iš­siun­tę 2013 me­tų lap­kri­čio 15 die­ną ir ga­vę man­da­gų at­sa­ky­mą, kad drau­gau­ti sa­vi­val­dy­bės ga­lė­tų at­ei­ty­je. 
Kva­re­lio me­ras ak­cen­ta­vo, kad pra­ėjo ne­ma­žai lai­ko, abie­jo­se ša­ly­se į vy­ko daug reikš­min­gų per­mai­nų, to­dėl gru­zi­nai vėl siun­čia laiš­ką Plun­gei, pra­šy­da­mi bū­ti jų drau­gais, kon­sul­tan­tais, part­ne­riais, ku­rie pa­dė­tų jų ša­liai siek­ti in­teg­ra­ci­jos į Eu­ro­pos Są­jun­gą.

       „Kaž­ka­da se­no­sios Eu­ro­pos ša­lys mums pa­dė­jo iš­lip­ti iš duo­bės, ma­nau, kad jau ga­li­me ir mes pa­dė­ti ki­tiems li­ki­mo bro­liams“, – po­sė­dy­je kal­bė­jo me­ras A. Kli­šo­nis. 
       Pas­ku­ti­nį žo­dį dėl šios part­ne­rys­tės tars Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.

 

Informacija parengta pagal laikraščio „Plungės žinios“ korespondentės Audros Zdramienės medžiagą


Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.