Plungės mies­tas tu­rės ir vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ras, ir ste­bė­to­jus, o gal – ir nau­ją ko­mi­sa­ria­tą

2016-01-26

        Sau­sio 12 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio ini­cia­ty­va į vy­ko su­si­ti­ki­mas su Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ku Al­fon­su Mo­tu­zu. Po­kal­by­je da­ly­va­vo ir mū­sų ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Sau­lius Vai­če­kaus­kas bei Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Vy­tau­tas Tu­mas. Kal­bė­ta ne tik apie Plun­gės mies­to vaiz­do ste­bė­ji­mo sis­te­mą, bet ir apie pla­nus sta­ty­ti nau­ją po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­sta­tą.

      Pas­ta­ruo­ju me­tu po­li­ci­jos sis­te­mo­je vyks­tan­ti re­for­ma, kai ko­mi­sa­ria­tuo­se ne­be­li­ko bu­dė­to­jų bei vis ma­ži­na­mas pa­rei­gū­nų skai­čius, ke­lia su­si­rū­pi­ni­mą mū­sų mies­to sau­gu­mu. Nors iš­tuš­tė­ju­sio­je bu­dė­to­jų da­ly­je mo­ni­to­riai, į ku­riuos per­duo­da­mi dvy­li­kos ka­me­rų vaiz­dai, nie­kur ne­din­go, ta­čiau į ek­ra­nus ne­bė­ra kam žiū­rė­ti.

      Dar prieš ge­rą sa­vai­tę Plungės rajono savivaldybės me­ras lan­kė­si Tel­šiuo­se, do­mė­jo­si ten esan­čia si­tu­a­ci­ja. Kai­my­ni­nia­me mies­te yra net 34 vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros, ste­bė­to­jų dar­bą dir­ba trys socialinės į monės ne­į ga­lu­mą tu­rin­tys as­me­nys (mo­ni­to­riai ste­bi­mi nuo 10 iki 22 val. žie­mą ir nuo 12 iki 24 val. va­sa­rą). Skir­tu­mas tas, jog Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sia­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te bu­dė­to­jų da­lis nė­ra pa­nai­kin­ta ir, pa­ste­bė­ję pa­žei­di­mą, ste­bė­to­jai iš­kart per­duo­da in­for­ma­ci­ją pa­rei­gū­nams.
Ka­dan­gi po­li­ci­ja lai­ko­si to­kios po­zi­ci­jos, jog vaiz­do ka­me­rų per­duo­da­mų vaiz­dų ste­bė­ji­mas mies­te tu­rė­tų bū­ti Sa­vi­val­dy­bės rei­ka­las, pa­na­šų mo­de­lį ke­ti­na­ma tai­ky­ti ir pas mus. Nors bu­dė­to­jų ne­bė­ra, ta­čiau su­tar­ta, jog ste­bė­to­jai ga­lės sė­dė­ti to­je pa­tal­po­je ir apie pa­žei­di­mus in­for­muo­ti pa­tru­lius. Tri­jų ste­bė­to­jų iš­lai­ky­mas per mė­ne­sį Sa­vi­val­dy­bei ga­li kai­nuo­ti 600–700 eu­rų, ki­tą da­lį at­ly­gio ne­į ga­liems as­me­nims, ti­ki­ma­si, mo­kės pagal programą Dar­bo bir­ža. 

      To­dėl šių me­tų biu­dže­te bus nu­ma­ty­ta at­ski­ra ei­lu­tė mies­to ste­bė­ji­mui, taip pat pla­nuo­ja­ma skelb­ti kon­kur­są ste­bė­to­jams pa­rink­ti ir kon­kur­są vaiz­do ka­me­rų prie­žiū­rai. Su pa­rei­gū­nais kal­bė­ta ir apie tai, jog tiks­lin­ga bū­tų į reng­ti ka­me­ras ir prie vi­sų mo­kyk­lų bei dar­že­lių, vaikų žaidimų aikštelių bei sporto aikštynų, ku­rių vaiz­dai taip pat bū­tų per­duo­da­mi į ben­drą sis­te­mą. Taip pat ak­cen­tuo­ta, jog ste­bi­mos te­ri­to­ri­jos tu­rės bū­ti tin­ka­mai ap­švies­tos. Dis­ku­tuo­ta ir ki­tu klau­si­mu – apie nau­jo Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­sta­to sta­ty­bą. Se­no­jo re­mon­tuo­ti jau ne­be­ap­si­mo­ka, tad mū­sų ar­chi­tek­tams pa­ves­ta pa­rink­ti vie­tą nau­jam sta­ti­niui. Nau­jo­jo ko­mi­sa­ria­to sta­ty­boms ti­ki­ma­si pri­trauk­ti lė­šų per Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­jek­tus.

 

Plungės rajono savivaldybės informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.