Plun­gės vais­ti­nei – 150 me­tų!

2015-05-27

       Ge­gu­žės 14-osios po­pie­tę į mies­to cen­tre, Se­na­mies­čio aikš­tė­je, esan­čią se­ną­ją vais­ti­nę su­si­rin­ko gra­žus bū­rys šiai pro­fe­si­jai pa­si­šven­tu­sių žmo­nių. Su­ki­šu­sios gal­vas, links­mai kle­gė­da­mos, pu­sę am­žiaus kaup­tą dar­bo ko­lek­ty­vo nuo­trau­kų al­bu­mą var­tė ir pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si čia prieš 10, 20 ar dar dau­giau me­tų dir­bu­sios mo­te­rys. Pro­ga su­si­rink­ti tiek jau­nes­nės, tiek vy­res­nės kar­tos vais­ti­nin­kams į vie­ną bū­rį bu­vo iš­ties iš­skir­ti­nė – šie­met pir­ma­jai Plun­gės vais­ti­nei su­kan­ka 150 me­tų! Tai gra­žus ju­bi­lie­jus, tu­rint gal­vo­je, kad Plun­gė – ga­na jau­nas mies­tas, Mag­de­bur­go tei­ses tu­rin­tis nuo 1792 me­tų.

Tru­pu­tė­lis is­to­ri­jos

      Vais­ti­nės įkū­ri­mą Plun­gė­je il­gai var­žė Lie­tu­vo­je ga­lio­jęs Pet­ro I įsa­ky­mas. Ta­čiau mū­sų mies­te ap­si­gy­ve­nęs pro­vi­zo­rius Ce­za­ris Jat­kov­skis 1865 me­tais pa­ra­šė ra­por­tą Kau­no gu­ber­ni­jos gy­dy­mo val­dy­bai: „Tu­riu gar­bės nu­že­min­tai pra­šyt pa­čiu ar­ti­miau­siu lai­ku at­siųs­ti me­di­ci­nos val­di­nin­ką, ku­ris ap­žiū­rė­tų ku­ria­mos vais­ti­nės pa­tal­pas ir tuo pa­čiu tu­riu gar­bės pa­reikš­ti, kad gy­ve­nan­tis Plun­gė­je ir lais­vai prak­ti­kuo­jan­tis gy­dy­to­jas Falk lai­ko vais­ti­nę, ne­tu­rė­da­mas tam jo­kios tei­sės. Nu­že­min­tai pra­šau, ka­da bus ati­da­ry­ta ma­no vais­ti­nė, už­da­ry­ti gy­dy­to­jo Falk vais­ti­nę.“

      Plun­gės vais­ti­nė­je C. Jat­kov­skis dir­bo iki 1894 me­tų – be pa­gal­bi­nin­kų, be mo­ki­nių, kol par­da­vė ją E. An­dže­jev­skiui. Po dvi­de­šim­ties me­tų čia jau dir­bo du pro­vi­zo­riai ir mo­ki­nys. Mi­rus sa­vi­nin­kui, vais­ti­nę pa­vel­dė­jo pir­mos ei­lės įpė­di­nis A. An­dže­jev­skis. 1940 me­tais vais­ti­nės bu­vo na­cio­na­li­zuo­tos. Vo­kie­čių oku­pa­ci­jos me­tais vais­ti­nė per­kel­ta į Rie­ta­vą.  1944 me­tų ru­de­nį įkur­ti vais­ti­nę Plun­gė­je pa­skir­tas pro­vi­zo­rius Pet­ras Smil­ge­vi­čius. Li­go­ni­nės pa­tal­po­se jis ga­vo ma­žy­tį kam­ba­rė­lį, ten pa­si­sta­tė dvi me­di­nes dė­žes: ant vie­nos dė­žės įsi­ren­gė asis­ten­tų sta­lą, iš ki­tos pa­si­da­rė pre­kys­ta­lį… 1948 me­tais far­ma­ci­nin­kų kur­sus bai­gė du mo­ki­niai, o po me­tų į Plun­gę at­vy­ko dar du nau­ji spe­cia­lis­tai.

      1951 me­tų ru­de­nį pro­vi­zo­rius P. Smil­ge­vi­čius vais­ti­nę per­da­vė pro­vi­zo­rei O. Ven­slo­vai­tei. 1952 me­tais val­džia vais­ti­nei pa­sky­rė nau­jas pa­tal­pas – Ko­mu­na­rų g. 2. 1953 m. vais­ti­nę pe­rė­mė pro­vi­zo­rė S. Ba­lai­šy­tė. Tuo me­tu jau dir­bo de­šimt dar­buo­to­jų (pen­ki – far­ma­ci­nin­kai). 1966 m. vais­ti­nė ga­vo nau­jas pa­tal­pas, ku­rio­se vei­kia iki šiol. Cen­tri­nė­je vais­ti­nė­je vei­kė re­cep­tų, ne­re­cep­ti­nis, fa­sa­vi­mo, vais­tų ga­mi­ni­mo sky­riai. Li­go­ni­nei bu­vo ga­mi­na­mi skie­di­niai. Bū­da­vo su­per­ka­mos vais­ta­žo­lės, vir­tos vais­tin­go­sios ar­ba­tos.

„Mums ge­ra ju­mis rū­pin­tis!“

      Nuo 2012 me­tų GINTARINč– vais­ti­nė pri­ėmė pir­mą­ją Plun­gės vais­ti­nę po sa­vo spar­nu ir to­liau sėk­min­gai tę­sia se­ną­sias vais­ti­nin­kys­tės tra­di­ci­jas. Ne vie­ne­rius me­tus ši vais­ti­nė sten­gia­si bū­ti rū­pes­tin­ga vais­ti­ne, ku­rios dar­buo­to­jai iš­klau­so žmo­nių no­rų, lū­kes­čių, ieš­ko iš­ki­lu­sių pro­ble­mų spren­di­mų. At­ro­do, kad GINTARINEI vais­ti­nei tai pa­vyks­ta. Klien­tų ap­klau­sa pa­ro­dė, kad bū­tent rū­pes­tin­gu­mą, kaip pa­grin­di­nę šios vais­ti­nės sa­vy­bę, įvar­di­jo jos klien­tai. 

      Pa­svei­kin­ti pir­mo­jo­je Plun­gės vais­ti­nė­je dir­bu­sių ir čia te­be­dir­ban­čių ko­le­gų at­vy­ko UAB „Gin­ta­ri­nė vais­ti­nė“ Par­da­vi­mo sky­riaus va­do­vas Aud­rius Po­ce­vi­čius ir GINTARINč–S vais­ti­nės regiono vadovė Klai­pė­dos kraš­tui bei Že­mai­ti­jai Jū­ra­tė Gus­tai­nie­nė.  A. Po­ce­vi­čius pa­si­džiau­gė, kad Plun­gės vais­ti­nei su­ka­ko 150 me­tų, o pas­ku­ti­nius 50 me­tų ji vei­kia to­se pa­čio­se pa­tal­po­se. Sa­vo am­žiu­mi ji kiek jau­nes­nė nei Pa­lan­gos vais­ti­nė, ku­ri pa­mi­nė­jo 190-ies me­tų su­kak­tį.  „Sun­ku ir įsi­vaiz­duo­ti, kiek daug žmo­nių šio­je vais­ti­nė­je ga­vo nau­din­gų pa­ta­ri­mų, kiek daug dar­buo­to­jų čia ati­da­vė sa­vo ži­nias ir lai­ką, kad pa­gel­bė­tų pa­cien­tams. Ne vel­tui GINTARINč– vais­ti­nė pa­si­rin­ko šū­kį „Mums ge­ra ju­mis rū­pin­tis!“ Kom­pe­ten­tin­gi spe­cia­lis­tai čia dir­bo ir at­ei­ty­je dirbs, pa­tei­sin­da­mi klien­tų lū­kes­čius, kad GINTARINč– vais­ti­nė yra ta vais­ti­nė, ku­ri sie­kia juos su­pras­ti ge­riau­siai, pa­jaus­ti jų šir­dis sa­vo šir­di­mi. To­dėl ir vais­ti­nės sim­bo­lis – dvi į kry­žių su­si­jun­gian­čios šir­de­lės.“

      A. Po­ce­vi­čius pri­si­pa­ži­no Plun­gė­je be­si­jau­čian­tis kaip na­mie, nes iš šio mies­to ki­lu­si jo ma­ma, o S. Nė­ries gat­vė­je gy­ve­no se­ne­liai, to­dėl ge­ra vien nuo min­ties, kad ir jie prireikus lan­ky­da­vo­si se­no­jo­je Plun­gės vais­ti­nė­je ir gau­da­vo čia vais­tų ar nau­din­gų pa­ta­ri­mų, nuo­šir­džios pa­gal­bos. „Kar­tu pa­si­džiau­ki­me nuo­sta­biu vais­ti­nės gy­va­vi­mo 150-uo­ju ju­bi­lie­ju­mi, sėk­min­gai tę­sia­mo­mis se­no­sio­mis vais­ti­nin­kys­tės tra­di­ci­jo­mis, mo­der­nio­mis vais­ti­nės pa­tal­po­mis, kom­pe­ten­tin­gais far­ma­ci­jos spe­cia­lis­tais ir pa­ten­kin­tais klien­tais“, – kvie­tė ko­le­gas A. Po­ce­vi­čius.

      Čia anks­čiau dir­bu­sio ko­lek­ty­vo var­du kal­bė­ju­si Vir­gi­ni­ja Ado­maus­kie­nė dė­ko­jo, kad GINTARINč– vais­ti­nė ne­pra­lei­do ju­bi­lie­ji­nės Plun­gės vais­ti­nės su­kak­ties be dė­me­sio. Ji pa­ti Plun­gės vais­ti­nė­je dirb­ti pra­dė­jo nuo 1972 me­tų. Nors bu­vo bai­gu­si farma­ci­jos moks­lus, tuo­me­tė vais­ti­nės ve­dė­ja pa­sky­rė jau­ną spe­cia­lis­tę… ga­min­ti vais­tų! „Tais lai­kais bu­vo vais­tų de­fi­ci­tas, to­dėl mū­sų vais­ti­nė bu­vo pa­na­ši į fab­ri­ką – čia ga­mi­no­me ir la­šus, ir te­pa­lus, ir mil­te­lius, ir skie­di­nius, ir žva­ku­tes, ir miks­tū­ras… O vais­ti­nės ko­lek­ty­vas vi­sais lai­kais bu­vo la­bai drau­giš­kas – sa­vo bū­ry­je tu­rė­jo­me ir dai­ni­nin­kų, ir mu­zi­kan­tų, ir po­etų, ir skai­to­vų. Tu­rė­jo­me ir sa­vo met­raš­ti­nin­kę – tai Do­mi­cė­lė Ston­ku­vie­nė, ku­ri vi­sus mū­sų ren­gi­nius gra­žiai nu­fo­tog­ra­fa­vo ir ap­ra­šė. Lin­kiu ir jau­nes­nėms ko­le­gėms dirb­ti taip, kad plun­giš­kiai sa­ky­tų: „Čia – ma­no vais­ti­nė!“

Gy­do ne tik vais­tais, bet ir ge­ru žo­džiu

      Pa­svei­kin­ti ko­lek­ty­vo at­ėjęs  me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pri­si­pa­ži­no, kad Plun­gės vais­ti­nė bu­vo pir­mo­ji jo dar­bo­vie­tė. Jau­ną, tuoj po far­ma­ci­jos stu­di­jų į Plun­gę at­vy­ku­sią Ine­sos ir Aud­riaus Kli­šo­nių šei­mą pri­ėmė ir dar­bo do­ku­men­tus pa­si­ra­šė vais­ti­nės ve­dė­ja Liu­da Sa­lie­nė, o jau­nus spe­cia­lis­tus pri­žiū­rin­čia ku­ra­to­re bu­vo pa­skir­ta Jad­vy­ga Us­ko­vie­nė.  A. Kli­šo­nis pri­si­mi­nė, kad vie­nas jau­di­nan­tis ren­gi­nys vais­ti­nė­je jau įvy­ko prieš de­šim­tį me­tų, mi­nint pir­mo­sios vais­ti­nės Plun­gė­je 140 me­tų su­kak­tį. „Ma­lo­niai nu­tei­kia fak­tas, kad to­kia pro­fe­si­ja, kaip vais­ti­nin­ko, ir to­kia įstai­ga, kaip vais­ti­nė, Plun­gė­je yra nuo se­nų lai­kų. Jei Plun­gės vais­ti­nei – jau 150 me­tų, tai ro­do, kad vais­ti­nin­kys­tės tra­di­ci­jos šia­me mies­te ga­na stip­rios. Ne tik pa­čia­me mies­te, bet ir Plun­gės kraš­te. Juk Pla­te­liuo­se il­gai vais­ti­nin­ku dir­bo ra­šy­to­jo An­ta­no Vie­nuo­lio sū­nus Sta­sys Žu­kaus­kas, o Al­sė­džiuo­se dau­giau nei 40 me­tų vais­ti­nin­kais dir­bo Bro­nis­lo­vo ir Onos Če­po­nių šei­ma! Bū­tent pa­keis­ti šios šei­mos į Al­sė­džius bu­vo nu­siųsta mū­sų šei­ma, ir tai mus la­bai įpa­rei­go­jo“, – pri­si­mi­nė A. Kli­šo­nis.

      Jo gi­liu įsi­ti­ki­ni­mu, vais­ti­nin­kas ir šiais lai­kais nė­ra vien tik vais­tų par­da­vė­jas. Vi­siems į gal­vą įkal­tas pri­mi­ni­mas „dėl vais­tų var­to­ji­mo pa­si­tar­ti su gy­dy­to­ju ar vais­ti­nin­ku“ iš­ties pa­sa­ko daug ką: vais­ti­nin­kas tu­ri aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą, daug ži­nių ir as­me­ni­nės pa­tir­ties, to­dėl ga­li pa­dė­ti ir ki­tiems. „Man pa­čiam, kaip vais­ti­nin­kui, vi­sa­da ma­lo­nu už­suk­ti į se­ną­ją Plun­gės vais­ti­nę. Ver­ti­nu bu­vu­sius ko­le­gas kaip itin aukš­to in­te­lek­to, kul­tū­rin­gus, ma­lo­nius žmo­nes. Vie­na iš pa­grin­di­nių vais­ti­nin­ko mi­si­jų – pa­dė­ti žmo­gui. Bū­ti vais­ti­nin­ku – iš­ti­sa gy­ve­ni­mo fi­lo­so­fi­ja. Jei žmo­gus nė­ra lin­kęs pa­dė­ti ki­tam, jis ne­ga­li bū­ti vais­ti­nin­kas. Ma­lo­nu, kad plun­giš­kiai se­ną­ją mies­to vais­ti­nę mėgs­ta“, – pa­ste­bė­jo A. Kli­šo­nis. 

      Pa­svei­kin­ti ko­lek­ty­vo at­vy­ku­si Plun­gės rajono sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ores­ta Ge­ruls­kie­nė pri­si­pa­ži­no, kad jai vais­ti­nės pir­miau­sia aso­ci­juo­ja­si su tvar­ka, nes vi­si vais­tu­kai tvar­kin­gai su­dė­lio­ti į len­ty­nė­les ir stal­čiu­kus.  „Kal­bant apie vais­ti­nės ju­bi­lie­jų, no­rė­čiau nu­si­kel­ti į jos stei­gi­mo­si me­tus, įdo­mu, kaip at­ro­dė tas pir­ma­sis Plun­gės vais­ti­nin­kas, kaip jis dir­bo, kaip ga­mi­no vais­tus. O šian­die­ni­niam GINTARINč–S vais­ti­nės ko­lek­ty­vui lin­kiu su­lauk­ti dar ne vie­no gra­žaus ju­bi­lie­jaus“, – lin­kė­jo O. Ge­ruls­kie­nė.

 

Informacija parengta pagal laikraščio „Plungės žinios“ medžiagą


Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.