Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je – jau­nie­ji Bul­ga­ri­jos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­siun­ti­niai

2015-03-19


        

         Ko­vo 11-ą Plun­gės kul­tū­ros cen­tre vy­ko tra­di­ci­nis, jau de­šim­ta­sis, tarp­tau­ti­nis liau­diš­kų šo­kių ir mu­zi­kos fes­ti­va­lis ,,Ko­vo 11-osios vai­kai“. Ren­gi­nio iš­va­ka­rė­se pir­mą kar­tą Plun­gė­je vie­šin­čius jau­nuo­sius šo­kė­jus iš Ka­zan­la­ko (Bul­ga­ri­ja) ir Mins­ko (Bal­ta­ru­si­ja) mies­tų pri­ėmė  me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

       Jau­nie­ji šo­kė­jė­liai ir jų va­do­vai su­tik­ti di­džio­jo­je Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sa­lė­je, ku­rio­je Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ima ra­jo­nui svar­bius spren­di­mus. 

       Fes­ti­va­lio da­ly­vius iš Bul­ga­ri­jos ir Bal­ta­ru­si­jos nuo­šir­džiai pa­svei­ki­no me­ras A. Kli­šo­nis, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis ir jo pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Ker­paus­kas, Kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Vi­da Sau­ka­lie­nė.

       „Ga­li­ma ir na­muo­se do­mė­tis sve­čio­mis ša­li­mis, jų kul­tū­ra, is­to­ri­ja ar kraš­to­vaiz­džiu, ta­čiau pats tik­riau­sias įspū­dis – pa­čiam sve­tur pa­bu­vo­ti, pa­ma­ty­ti, kaip ki­tur gy­ve­na žmo­nės. Ti­ki­mės, kad Plun­gė­je jums pa­tiks ir no­rė­si­te čia su­grįž­ti dar ne vie­ną kar­tą, nes mū­sų mies­te gy­ve­na ge­ra­no­riš­ki žmo­nės, ku­rie jū­sų ša­lims ir jū­sų mies­tų žmo­nėms lin­ki vis­ko, kas ge­riau­sia“, – įtei­kęs ko­lek­ty­vų va­do­vams su­ve­ny­rų ir bi­čių me­daus, kal­bė­jo A. Kli­šo­nis. 

       „Kai nuo­šir­di drau­gys­tė ir ben­dra­dar­bia­vi­mas už­si­mez­ga tarp to­kių jau­nų skir­tin­gų ša­lių pi­lie­čių, tai­ka pa­sau­ly­je ga­ran­tuo­ta“, – ge­rų įspū­džių Lie­tu­vo­je sve­čiams lin­kė­jo ir A. Krau­lei­dis. 

       Jau­nie­ji šo­kė­jai su­si­do­mė­ję pa­žiū­rė­jo rep­re­zen­ta­ci­nį fil­mu­ką „Aš – Plun­gė“ ir il­gai ne­tru­kę kle­gė­da­mi iš­sku­bė­jo į ge­ne­ra­li­nę re­pe­ti­ci­ją.

 

 Informacija parengta pagal laikraščio „Plungės žinios” medžiagą

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.