Kviečiame Plungės miesto seniūnijos bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes teikti paraiškas

2017-07-26

Kviečiame Plungės miesto seniūnijoje registruotas ir veikiančias bendruomenines, nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes ir (ar) bendrijas teikti paraiškas pagal priemonę  „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

Priemonė į gyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Plungės rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr.T1-155 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano į gyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ į gyvendinimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Projektų paraiškos gali būti teikiamos šioms Plungės miesto seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokoliniu sprendimu patvirtintoms veikloms, tenkinančioms viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius, į gyvendinti:

1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių į sitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

2. vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);

3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei  reikšmingų leidinių leidyba);

4. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomenines organizacijas ir vietos valdžios institucijas bendradarbiauti, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);

6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. – ilgalaikiam materialiniam turtui į sigyti nuo projektui į gyvendinti skirtos sumos).

Tinkami pareiškėjai:

 1. Bendruomeninės organizacijos;
 2. Nevyriausybinės organizacijos;
 3. Religinės bendruomenės ar bendrijos;
 4. Pareiškėjas turi būti registruotas ir veikiantis Plungės miesto seniūnijos teritorijoje.

Paraiškos priimamos iki rugpjūčio 16 dienos (imtinai).

Prie paraiškos pridedami šie dokumentai:

 1. Pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, į statų, steigimo sutarties) kopija;
 2. Registracijos pažymėjimo, kopija;
 3. Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija;
 4. Organizacijos narių sąrašas;
 5. Jeigu projektas į gyvendinamas su partneriu – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties kopija;
 6. Komerciniai pasiūlymai;
 7. Kiti pareiškėjo pageidavimu pateikiami dokumentai.

Paraiškų teikimas

Pareiškėjai užpildytą paraišką su priedais  pateikia Plungės rajono savivaldybės administracijai. Siunčiama registruotu laišku, per pašto kurjerį ar į teikiama asmeniškai: Plungės rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė; arba skenuoti dokumentai atsiunčiami el. paštu savivaldybe@plunge.lt. Siunčiant paraišką registruotu laišku ar per pašto kurjerį , pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena. Siunčiant paraišką  el. paštu, ji turi būti išsiųsta iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki Savivaldybės administracijos darbo laiko pabaigos.

Aktualūs dokumentai:

1. Paraiškos forma;

2. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Plungės rajono savivaldybėje aprašas (https://www.e-tar.lt/rs/legalact/9b4e99d0617f11e7b85cfdc787069b42/);

3. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano į gyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ į gyvendinimo aprašas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6ebe07e0421a11e7b66ae890e1368363).

Daugiau informacijos apie Priemonės į gyvendinimą ir paraiškų teikimą gali suteikti Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Jurgita Saldukienė, tel. (8 448) 73 159, el. p. jurgita.saldukiene@plunge.lt, ir vyr. specialistė Ingrida Buivydaitė, tel. (8 448) 73 145, el. p. ingrida.buivydaite@plunge.lt

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.