KOMPENSACIJŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJAMS, NUKENTĖJUSIEMS NUO 1991 M. SAUSIO 11–13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS, BEI JŲ ŠEIMOMS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.22.
2.Administracines paslaugos versija
2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasKompensacijų skyrimas ir  mokėjimas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms.
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasKompensacijos skiriamos ir mokamos:

1.Žuvusių nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusiųjų nuo 1991 m. sausio įvykių šeimoms –tėvams (įtėviams), sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei vyresniems negu 18 metų aukštųjų mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems studentams, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems moksleiviams, pirmą kartą įgyjantiems profesiją, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai;

2.Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio įvykių, kurie buvo sunkiai ar apysunkiai sužaloti;

3.Nepriklausomybės gynėjų, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl 1991 m. sausio įvykių šeimoms (kartu gyvenantiems sutuoktiniams ir vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei vyresniems negu 18 metų aukštųjų mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems studentams, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems moksleiviams, pirmą kartą įgyjantiems profesiją, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai.

Kompensacijų gavėjams kompensuojama 50 procentų išlaidų už:

1.būsto šildymą;

2.karštą vandenį;

3.šaltą vandenį ir nuotekas;

4.dujas;

5. kietą ir skystą kurą;

6. elektros energiją;

7.laidinio telefono abonentinį mokestį;

8.kitas paslaugas (namo ir šilumos tinklų eksploatacijos išlaidas, laiptinių ir rūsių apšvietimą, bendrų patalpų valymą, šiukšlių ir skystųjų nešvarumų išvežimą, liftą, laidinio radijo imtuvą, kolektyvinę TV anteną, žemę, esančią po daugiaaukščiu gyvenamuoju namu ir priskirtą šiems asmenims).

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymas;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4C2B9F5E31B7/vGAyncGPjv

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-10 įsakymas Nr. D-670 „Dėl kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m.sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos, bei jų šeimoms teikimo“

/go.php/lit/Dokumento-paieska
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoNepriklausomybės gynėjai ir nukentėję asmenys, pretenduojantys į kompensaciją, vietos savivaldos vykdomosioms institucijoms pagal nuolatinę gyvenamąją vietą tiesiogiai atvykę (arba  paštu) turi pateikti šiuos dokumentus:

1.Prašymas;


2.Suaugusių šeimos narių asmens dokumentai;


3.Vaikų gimimo liudijimai ir jų kopijos*;


4.Žuvimo faktą patvirtinanti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduota pažyma ir giminystės ryšį su žuvusiuoju nepriklausomybės gynėju įrodantys dokumentai;


5. Sužalojimo (sunkaus, apysunkio) faktą patvirtinanti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduota pažyma;


6. Darbingumo lygio pažyma;


7. Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pažymėjimas;


8. Nukentėjusiojo nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens pažymėjimas;


9. Pažyma iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 18 metų amžiaus besimokančių vaikų.


Jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.


Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas Prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
 
*Pareiškėjui nereikia pateikti  civilinės būklės aktų išrašų įregistravimo liudijimų ar kitų dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pasinaudojant Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS) , gaunami duomenys iš:

1.Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra (www.prokuraturos.lt) – apie žuvimo dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, faktą;  apie sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 metais, faktą;

2.Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba ( www.dnt.lt ) ir jos teritoriniai skyriai –  apie asmens darbingumo lygį ir priežastis;

3. Mokinių registras (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas.

8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus darbuotojai:

*soc.išmokų specialistė V. Miliūnienė, tel.(8 448) 73 121, el.paštas
vilma.miliuniene@plunge.lt

*vyr.specialsitė L. Narvilaitė, tel. (8 448)  73 121, el.paštas  lina.narvilaite@plunge.lt

*vyr.specialistė I. Rapalienė, tel.   (8 448)   73 121, el.paštas  inga.rapaliene@plunge.lt

*soc.išmokų specialistė I. Slivskienė,   tel.(8 448)  73132, el.paštas
irena.slivskiene@plunge.lt

*vyr.specialistė R. Petrikaitė, tel(8 448)  73132, el.paštas  rima.petrikaite@plunge.lt

*soc.išmokų specialistė R. Eitavičienė, tel.(8 448) 73132, el. paštas
ramute.eitaviciene@plunge.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Genovaitė Vasylienė, tel. (8 448) 73 110, el.paštas  parama@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas dėl kompensacijos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo forma patvirtinta Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-10 įsakymu Nr. D-670 „Dėl kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos, bei jų šeimoms teikimo“ 1 priede.

/index.php?1795032262
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąViešoje interneto svetainėje (www.plunge.lt  asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą (ją atsisiunčiant).
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių, darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Kompensacijos teikiamos nuo teisės gauti kompensaciją kreipimosi mėnesio 1 d., tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo atsiradusių aplinkybių, turinčių įtakos kompensacijos dydžio pasikeitimui.

Savivaldybės administracija gali reikalauti ir kitų dokumentų, įrodančių kompensacijų gavėjų teisę į kompensacijas.

Kai kreipiantis dėl kompensacijų su prašymu pateikiami ne visi reikiami dokumentai, trūkstamus dokumentus, nurodytus informaciniame lapelyje  asmuo turi pateikti per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos. Jeigu per mėnesį reikiami dokumentai nepateikiami, prašymas laikomas nepateiktu.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-15 16:08:45
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.