Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293001020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Liepa
    2021     
 

 

Skelbimai, naujienos, aktualijos

 


Iki kiekvienų metų rugsėjo 5 d. kviečiame teikti mokykloms kandidatūras Metų mokytojo vardui suteikti ir premijai gauti

Metų mokytojo vardo ir premijos suteikimo tikslas – paskatinti geriausių veiklos rezultatų pasiekusius savivaldybės mokytojus ir motyvuoti juos tolesnei kūrybinei iniciatyvai. Metų mokytojo vardą ir premiją steigia Plungės rajono savivaldybė. Premijos dydis – 1 000 Eur.

Metų mokytojo vardas ir premija skiriami Plungės rajono savivaldybės tarybai pavaldžių švietimo įstaigų mokytojams, dirbantiems pagal formaliojo ir neformaliojo (išskyrus neformaliojo suaugusiųjų) švietimo programas, ir pagalbos mokiniui specialistams (toliau – mokytojams) už reikšmingiausius pastarųjų metų nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą, indėlį į visuomenės demokratinės  kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą.

Kandidatūras Metų mokytojo vardui suteikti ir premijai gauti turi teisę siūlyti mokyklų vadovai, mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, dalyvių susirinkimai (savininkai), mokytojai, kiti pedagoginiai darbuotojai, mokiniai, tėvai ir jiems atstovaujančios organizacijos, vietos bendruomenės, socialiniai partneriai.

Kandidatūros, atsižvelgiant į Nuostatuose nurodytus kandidatų atrankos kriterijus, raštu teikiamos mokyklos, kurioje mokytojas dirba, vadovui nuo einamųjų metų gegužės mėnesio pirmos savaitės iki rugsėjo 5 d.  

Metų mokytojo vardas skelbiamas kiekvienais metais per Savivaldybės administracijos organizuojamą Tarptautinės mokytojų dienos minėjimo šventę, įteikiant padėkos raštą ir premiją.

PRIDEDAMA. Plungės rajono savivaldybės Metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo nuostatai ir jų priedai.Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija


 

PLUNGĖS R. KULIŲ GIMNAZIJA – PADEDANTI TĖVAMS ORGANIZUOTI VAIKŲ UGDYMĄ (-SI) ŠEIMOJE MOKYKLA

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020-05-20 patvirtino Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą ir nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vaikas jo paties ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas būti ugdomas (ugdytis) šeimoje. Ugdantis šeimoje įgytas išsilavinimas prilyginamas mokykloje įgytam išsilavinimui.

Plungės  rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. DE-546 patvirtino Plungės r. Kulių gimnaziją, padedančią tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (-si) šeimoje.

Pageidaujantys, kad vaikas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ir vėlesniais metais nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, kviečiami teikti prašymus ir dokumentus ugdytis bendrojo ugdymo mokykloje prašymų teikimo sistemoje nuo 2021 m. balandžio 15 d. iki birželio 1 d. Prašymą dėl vaiko ugdymo (ugdymosi) šeimoje ir dokumentus už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai). Prašymą dėl ugdymosi šeimoje, dokumentus ir rašytinį tėvų (rūpintojų) sutikimą pateikia vaikas nuo 14 iki 18 metų.

Prašymų ugdytis bendrojo ugdymo mokyklų sistemoje pateikiami šie dokumentai:

1. tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;

2. užpildytas Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo klausimynas tėvams ir vaikui (1priedas) dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;

3. švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (toliau – rekomendacija) (jei vaikas bus ugdomas pagal 1 klasės programą) ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita (toliau – Vaiko individualios pažangos ataskaita), parengta pagal Aprašo 11.5 papunktyje nustatytus reikalavimus (jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo ugdomas šeimoje ir bus ugdomas šeimoje pagal 1-os klasės programą);

4. vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus, arba įgyto išsilavinimo pažymėjimas);

5. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių skyriaus Plungės rajone informacija apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos (dėl informacijos kreiptis el.p. telsiu.apskritis@vaiko teises.lt, tel. 8 610 88616);

6. Plungės rajono savivaldybės administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos (dėl informacijos kreiptis el. p. laura.zabitiene@plunge.lt, tel. 8 448 73158).

Pasirinkus ugdymąsi šeimoje, vaiko iki 14 metų tėvai (globėjai, rūpintojai) arba vaikas nuo 14 iki 18 metų, turėdamas tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą, sudarys mokymo sutartį. Mokymo sutartis sudaroma iki pirmos mokslo metų dienos.

Vaikus, besiugdančius šeimose, konsultuos, mokomąja medžiaga aprūpins, mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikio užtikrinimą periodiškai vertins ugdymo įstaiga, su kuria bus sudaryta mokymo sutartis.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

 

_______________________________    

 

 


Pagalba vaikams linija

 

     Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos), atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyva 2020 m. paskelbti Vaikų emocinės gerovės metais bei į tai, kad šių metų pavasario situacija Lietuvoje dėl COVID–19 (koronaviruso infekcijos) ir jos grėsmės neigiamai paveikė žmonių emocinę sveikatą, o karantino laikotarpiu pakitęs gyvenimo būdas išryškino santykių šeimose problemas (teisėsaugos duomenimis, daugėjo smurto artimoje aplinkoje atvejų ir kt.) ir ypač pažeidžiami tapo vaikai, kurie prasidėjus naujiems mokslo metams sugrįžo į mokyklas.

     Apie Pagalbos vaikams linijos teikiamą paslaugą informaciją rasite paspaudus interneto nurodą http://www.pagalbavaikams.lt/lt.php/pagrindinis.html

Su PVL galima susisiekti šiais kontaktais:

 • nemokamu telefono numeriu 116 111 (į skambučius visų pirma atsiliepia Vaikų linijos savanoriai, kurie, kai reikalinga kitų įstaigų ar organizacijų pagalba, skambinančiuosius, esant jų sutikimui, sujungia su PVL konsultantu tolesniam pagalbos organizavimui);

 • elektroniniu paštu info@pagalbavaikams.lt arba skyrybos@pagalbavaikams.lt;

 • tiesioginėmis konsultacijomis „online” interneto svetainėje www.pagalbavaikams.lt

 

Valstybės vaiko apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf.

 _____________________________

 

 Ugdymo proceso organizavimas 2020–2021 mokslo metais

                      

                      2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d.

įsakymu Nr. V-413,  bei 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417, reglamentuoja pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų, suaugusiųjų bendrojo ugdymo programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. Vadovaudamosi bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais, mokyklos sudaro 2020-2021 mokslo metų ugdymo planus.

 

 • Mokslo metų (ugdymo proceso) pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.

 • Ugdymo proceso pabaiga:

 

    1–4 klasės – 2021 m. birželio 9 d.;

 

    5–10 ir I–III gimnazijų klasės – 2021 m. birželio 23 d.;

 

    IV gimnazijos klasės – 2021 m. gegužės 24 d.

 

Mokyklos dirbapenkias dienas per savaitę.

 

 • Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 35 savaitės, 175 ugdymo dienos.

 • Ugdymo proceso trukmė 5–10 ir I–III gimnazijos klasių mokiniams – 37 savaitės, 185 dienos.

 • IV gimnazijos klasės mokiniams – 33 savaitės, 163 ugdymo dienos.

 • Atostogos:

  rudens – 2020 m. spalio 26–30 d.;

  žiemos (Kalėdų) – 2020 m. gruodžio 23 d.–2021 m. sausio 5 d.;

  žiemos – 2021 m. vasario 15–19 d.;

  pavasario (Velykų) – 2021 m. balandžio 6–9 d.

  Vasaros:

  1–4 klasių mokiniams – 2021 m. birželio 10 d.–rugpjūčio 31 d.;

  5–10 ir I–III gimnazijų klasių mokiniams – 2021 m. birželio 25 d.–rugpjūčio 31 d.;

 

            gimnazijų IV klasių mokiniams – pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai – iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

 

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

 

 • 1-asis pusmetis – 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. sausio 22 d.;
 • 2-asis pusmetis – 2021 m. sausio 25 d. – ugdymo proceso pabaiga.
 • Pamokų skaičius. Minimalus savaitinių pamokų skaičius:

 

1 klasėje – 22 pamokos;

 

3 klasėje – 23 pamokos;

 

2 ir 4 klasėse – 24 pamokos;

 

5 klasėje – 26 pamokos;

 

6 klasėje – 29 pamokos;

 

7 klasėje – 30 pamokų;

 

8 klasėje – 30 pamokų;

 

9–10 (gimnazijų I–II) klasėse – 31 pamoka;

 

gimnazijų III-IV klasėse – 28 pamokos, o mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ir kartu pagal pirminio profesinio mokymo programos modulį-26 pamokos.

 

Oro sąlygos. Jei oro temperatūra:

 

            20 laipsnių šalčio ir žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1–5 klasių mokiniai;

 

            25 laipsniai šalčio ir žemesnė, į mokyklą gali nevykti 6–10 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai;

 

            30 laipsnio karščio  ir aukštesnė, į mokyklą gali nevykti 1–10 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai.

 

            Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo.

 

 

________________________________  

 

Prevencinės programos ugdymo įstaigose

 

 

 

Lietuvoje vis daugiau ugdymo įstaigų stengiasi kurti visiems mokyklos bendruomenės nariams saugią aplinką, išgyvendinti patyčias ir smurtą, taikydami veiksmingas, moksliškai pagrįstas prevencines programas.

 

Viena iš jų – tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“, skirta 5–7 metų vaikams. Ši programa bendromis pedagogų ir programos vykdytojų pastangomis įgyvendinama Lietuvoje nuo 2000-ųjų. Joje yra dalyvavę beveik 250 tūkst. vaikų, programos pedagogo kvalifikaciją yra įgiję 6,2 tūkst. pedagogų.

 

 

 

20202021 m.m. programoje „Zipio draugai“ dalyvaus šios Plungės rajono ugdymo įstaigos:

 

 1. Plungės lopšelis-darželis „Vyturėlis“

 2. Plungės lopšelis-darželis „Nykštukas“

 3. Plungės lopšelis-darželis „Saulutė“

 4. Plungės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“

 5. Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija

 6. Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija

 

 Lietuvoje 2012 metais pradėtas įgyvendinti programos „Zipio draugai“ tęsinys programa „Obuolio draugai“, skirta vyresniems, t.y. 7 – 9 metų vaikams. Šioje programoje jau dalyvavo apie 35 tūkstančius vaikų, įgyvendinti programą paruošti 1412 pedagogai.

 

2020–2021 m.m. programoje „Obuolio draugai“ dalyvaus šios Plungės rajonougdymo įstaigos:

 

 1. Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinė mokykla

 2. Plungės r. Šateikių pagrindinė mokykla

 

Nuo 2006-ųjų metų visoje Lietuvoje įgyvendinama socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdanti ankstyvosios prevencijos programa„Įveikiame kartu“, skirta 7–9 metų vaikams. Programos pedagogų kvalifikaciją jau yra įgiję 2,8 tūkst. pedagogų.

 

2020–2021 m.m. programoje „Įveikiame kartu“ dalyvaus šios Plungės  rajono ugdymo įstaigos:

 

 1. Plungės specialiojo ugdymo centras

 2. Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla

 

Programose „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ dalyvaujančių įstaigų ir pedagogų sąrašus, naujai į programas įsitraukusių pedagogų seminarų datas ir kitą su programomis susijusią informaciją rasite mūsų internetiniame puslapyjewww.vaikolabui.lt.

 

 Sėkmės Jūsų darbuose!

___________________________________ 

    

Plungės r. planuojamas vaikų užimtumas 2020 metų vasarą

           

            Plungės rajono savivaldybės taryba vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio)

programų finansavimui skyrė 30 tūkst. eurų. Papildomai iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gauta 30,9 tūkst. Eurų.

 

            Buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų rėmimo konkursui. Gautos 23 paraiškos vaikų ir jaunimo stovykloms organizuoti vasaros metu. Poreikis- 41700 Eur.  Visos jos įvertintos pagal nustatytus kriterijus bei, atsižvelgiant į prioritetus, skirtas finansavimas.

 

Prioritetai vertinant paraiškas:

 

 • Didesnis vaikų skaičius ilgesnį laiką

 • Vaikų iš mažas pajamas turinčių šeimų įtraukimas

 • Papildomų finansavimo šaltinių būvimas

 • Aktyvus poilsis gamtoje

  

Plungės r. švietimo įstaigų planuojamos stovyklos

 

Eil. Nr.

Švietimo įstaiga

Planuojamas dalyvių skaičius

Planuojamas stovyklų (pamainų) skaičius, datos

Skiriama suma

1.

Plungės Senamiesčio mokykla

programa „Pažink save ir supantį pasaulį“

15

rugpjūčio 17-21 d.

1 pamaina

1500 Eur

2.

Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija programa „Gamtos profesijos“

15

liepos 27 – rugpjūčio 7 d.

1 pamaina

1600 Eur

  

Sportinio pobūdžio stovyklos

 

Eil. Nr.

Organizatorius

Planuojamas dalyvių skaičius

Planuojamas stovyklų (pamainų) skaičius, datos

Skiriama suma

1.

Plungės baidarių ir kanojų orientavimosi sporto ir turizmo klubas „Versmė“ programa „Atostogauk, judėk, keliauk, pažink savo kraštą“

25

liepos 10-15d.

rugpjūčio 18-20 d

2 pamainos

1700 Eur

2.

Plungės sporto ir rekreacijos centras

 programa „Jaunosios viltys“

18

birželio 28-liepos 4d.

rugpjūčio 24-30 d

2 pamainos

1600 Eur

3.

VšĮ „Plungės futbolas“

programa „Futbolo virtuozai“

60

birželio 22-28 d.

rugpjūčio 3-8 d.

4 pamainos

1400 Eur

4.

Klubas „Plungės dziudo“

programa  „Šventoji 2020“

30

liepos 20- 31 d.

2 pamainos

1500 Eur

5.

VšĮ „Klaipėdos žingsnis“

programa „Šokio vasara 2020“

70

rugpjūčio 17-21, 24-25 d.

1 pamaina

1200 Eur

6.

VšĮ „Tapk geriausias“

programa „Sporto stovykla Tapk geriausias“

45

liepos 20-31d.

rugpjūčio 2-8 d.

2 pamainos

1500 Eur

7.

VšĮ Vaikų futbolo klubas „Plungės žiogelis“

programa „Mokomės plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“

50

liepos, rugpjūčio mėn.

( po 5 dienas)

(priklausys nuo oro )

2 pamainos

1000 Eur

8.

Plungės karatė kiokušin klubas „SHODAN“

programa „Vasaros stovykla su karate meistrais“

20

liepos 2-6 d.

1 pamaina

1600 Eur

  

Techninio pobūdžio stovyklos


 

Eil. Nr.

Organizatorius

Planuojamas dalyvių skaičius

Planuojamas stovyklų (pamainų) skaičius, datos

Skiriama suma

1.

VšĮ „Robotikos akademija“

 programa „Vasaros stovykla Plungėje“

150

birželio- rugpjūčio mėn.

(5 dienos)

10 pamainų

1500 Eur

2.

VšĮ „Robotikos akademija“

 programa „Vasaros robotikos stovykla – Plungės rajono vaikams“

75

birželio -rugpjūčio mėn.

(5 dienos)

5 pamainos

900 Eur

  

Bendro pobūdžio stovyklos

 

Eil. Nr.

Organizatorius

Planuojamas dalyvių skaičius

Planuojamas stovyklų (pamainų) skaičius, datos

Skiriama suma

1.

VšĮ „Minijos žirgynas“

 programa „Minijos žirgai“

20

liepos 6-10 d.

liepos 20-24 d.

2 pamainos

1200 Eur

2.

Plungės socialinių paslaugų centras

programa „Pašėlusi vasara“

15

rugpjūčio 18-25 d.

1 pamaina

1700 Eur

3.

Simas Leliuga  

programa „Vasaros stovykla vaikams Žirgyne“

66

išperkami kelialapiai

birželio- rugpjūčio mėn.

(5 dienos)

11 pamainų

1700 Eur

4.

VšĮ „Edukacija kitaip“

programa „Vasara gamtoje“

24

liepos 13-17 d.

rugpjūčio 17-21 d.

2 pamainos

2000 Eur

5.

Asociacija „Plungės skautai“

programa „Skautai neskautams: laiko mašina“

120

liepos 11-18 d. arba rugpjūčio 15-22 d.

1 pamaina

2000 Eur

6.

Jaunimo klubas „Kartu kvadratu“

programai „Mūsų improvizacijos“

40

liepos 20-24 d.

1 pamaina

500 Eur

7.

VšĮ vaikų ir jaunimo centras „Džiaugsmo slėnis“ programa „Vaikų edukacija vasaros stovykloje „Draugai““

160

išperkami kelialapiai

liepos, rugpjūčio mėn.     ( 10 dienų)

4 pamainos

2000 Eur

8.

Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“

programa „Būkime aktyvūs ir sveiki“

80

išperkami kelialapiai

liepos, rugpjūčio mėn.     ( 10 dienų)

4 pamainos

2000 Eur

9.

VšĮ „Vaikų ugdymas“

programa „Tėvai vaikams – vaikai tėvams. Ugdykim save ugdyti vaikus“

20

rugpjūčio 3- 9 d.

1 pamaina

1700 Eur

10.

VšĮ Plungės atviras jaunimo centras

programa „Liuks vasara“

15

liepos 13- 19 d.

1 pamaina

1700 Eur

11.

VšĮ Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras

programa „Mano linksma vasarėlė“

20

liepos 7- 14 d.

1 pamaina

1600 Eur

VISO:

1285

 

35100 Eur

 

   

Artimiausiu metu, bus skelbiamas antras kvietimas teikti paraiškas.

  

Informaciją apie vykstančias  stovyklas galite rasti stovyklas organizuojančių organizacijų tinklalapiuose.

 

 

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė I.Uznevičiūtė


Lietuvos ugdymo įstaigos kuria visiems mokyklos bendruomenės nariams saugią aplinką ir stengiasi išgyvendinti vis dar paplitusias patyčias, taikydami veiksmingas, moksliškai pagristas emocinių ir elgesio problemų prevencijos programas.

 

Programa „Zipio draugai”, skirta 5 - 7 metų vaikams. Ši programa bendromis pedagogų ir programos vykdytojų pastangomis įgyvendinama Lietuvoje nuo 2000—ųjų metų. Joje jau yra dalyvavo virš 211 t0kstančių vaikų. Programos pedagogo kvalifikaciją įgijo 5026 pedagogai.

 

2019-2020 m.m. programoje„Zipio draugai“dalyvaus šios Plunqės rajono savivaldybės ugdymo jstaigos:

 

   1. Iopšelis-darželis „Vyturėlis“

   2. Iopšelis-darželis „Nykštukas“

   3. IopšeIis-daržeIis „Saulutė“

   4. lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“

   5. Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija

 

Lietuvoje nuo 2012 metų įgyvendinamas programos „Zipio draugai“ tęsinys - programa „Obuolio draugai“, skirta vyresniems, t.y. 7 - 9 metų vaikams. Šioje programoje jau dalyvavo apie 35 tūkstančius vaikų, Įgyvendinti programoms paruošti 1412 pedagogų.

 

2019-2020 mokslo metais programoje „Obuolio draugai“ dalyvaus Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija.

 

Nuo 2006 metų visoje Lietuvoje įgyvendinama socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdanti ankstyvosios prevencijos programa „Įveikiame kartu“, skirta 7-9 metų vaikams. Programos pedagogų kvalifikaciją jau yra įgiję 2690 pedagogų.

 

2019 — 2020 mokslo metais programoje „}veikiame kartu" dalyvaus šios Plunqės rajono savivaldybės

 ugdymo įstaigos:

 

 1. Plunges specialiojo ugdymo centras

 2. Plunges vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla

 3. Plunges rajono Šateikių pagrindinė mokykla

 4. Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija


Sėkmės Jūsų darbuose!

 

  

Ugdymo proceso organizavimas 2019–2020 mokslo metais

 

 

                      2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413,  bei 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417, reglamentuoja pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų, suaugusiųjų bendrojo ugdymo programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. Vadovaudamosi bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais, mokyklos sudaro 2019-2020 mokslo metų ugdymo planus.

 

 • Mokslo metų (ugdymo proceso) pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.

 • Ugdymo proceso pabaiga:

 

    1-4 klasės – 2020 m. birželio 9 d.;

 

    5-10 ir I-III gimnazijų klasės - 2020 m. birželio 23 d.

 

Mokyklos dirbapenkias dienas per savaitę.

 

 • Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 35 savaitės, 175 ugdymo dienos.

 • Ugdymo proceso trukmė 5-10 ir I-III gimnazijos klasių mokiniams – 37 savaitės, 185 dienos.

 • IV gimnazijos klasės mokiniams – 33 savaitės, 163 ugdymo dienos.

 • Atostogos:

  rudens – 2019 m. spalio 28 d. – 2019 m. spalio 31 d.;

  žiemos (Kalėdų) – 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.;

  žiemos – 2020 m. vasario 17 d. – 2020 m. vasario 21 d.;

  pavasario (Velykų) – 2020 m. balandžio 14 d. – 2020 m. balandžio 17 d.

  Vasaros:

  1-4 klasių mokiniams -  2020 m. birželio 10 d. – 2020 m. rugpjūčio 31 d.;

  5-10 ir I-III gimnazijų klasių mokiniams - 2020 m. birželio 25 d. – 2020 m. rugpjūčio 31 d.;

 

            gimnazijų IV klasių mokiniams – pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

 

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

 

 • 1-asis pusmetis – 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. sausio 24 d.;
 • 2-asis pusmetis – 2020 m. sausio 27 d. – ugdymo proceso pabaiga.
 • Pamokų skaičius. Minimalus savaitinių pamokų skaičius:

 

1 klasėje – 22 pamokos;

 

3 klasėje – 23 pamokos;

 

2 ir 4 klasėse – 24 pamokos;

 

5 klasėje – 26 pamokos;

 

6 klasėje – 29 pamokos;

 

7 klasėje – 29 pamokos;

 

8 klasėje – 30 pamokų;

 

9-10 (gimnazijų I-II) klasėse – 31 pamoka;

 

gimnazijų III-IV klasėse – 28 pamokos.

 

Oro sąlygos. Jei oro temperatūra:

 

20 laipsnių šalčio ir žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai;

 

            25 laipsniai šalčio ir žemesnė, į mokyklą gali nevykti 6-10 (gimnazijų I-II) ir gimnazijų III-IV klasių mokiniai.

 

                Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo.


 

 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Pociutė

 

 

Abiturientai – šimtukininkai. Sveikiname ir didžiuojamės!

 

Šiemet iš valstybinių brandos egzaminų 100 balų įvertintos šių mokinių žinios:

 

1. Plungės „Saulės“ gimnazijos abiturientai:

 

1.1. Gintarė Armalytė, užsienio kalba (anglų);

 

1.2. Ignotas Bučius,  užsienio kalba (anglų);

 

1.3. Gabrielė Buivydaitė, užsienio kalba (anglų) ;

 

1.4. Gabija Burvytė, užsienio kalba (anglų),;

 

1.5. Henrikas Gricius, užsienio kalba (anglų), informacinės technologijos;

 

1.6. Julius Kniukšta, užsienio kalba (anglų);

 

1.7. Elena Kundrotaitė, užsienio kalba (anglų);

 

1.8. Antanas Kupetis, užsienio kalba (anglų);

 

1.9. Monika Ragainytė, užsienio kalba (anglų);

 

1.10. Urtė Tamošauskaitė,  užsienio kalba (anglų);

 

1.11. Paulius Truikys,  užsienio kalba (anglų), informacinės technologijos;

 

1.12. Andrius Uoga, užsienio kalba (anglų);

 

1.13. Kristijonas Vaičiukauskas, užsienio kalba (anglų);

 

1.14. Erika Vitkutė, užsienio kalba (anglų);

 

1.15. Valdemaras Danys, informacinės technologijos;

 

1.16. Deimantė Narvilaitė, informacinės technologijos;

 

1.17. Džiugas Untulis, informacinės technologijos;

 

1.18. Elija Širvinskaitė, biologija;

 

1.19. Akvilė Baltmiškytė, geografija.

 

 2. Linda Zoll, užsienio kalba (vokiečių), Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus  gimnazija.

 

 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Pociutė, (8 448)  73 156 


Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-30 15:06:21
 

 

  

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS