Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Gegužė
    2019     
 

 

Plungės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbo organizavimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m.  rugsėjo 4 d.  
įsakymu Nr. D- 722

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Plungės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbo organizavimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – Operacijų centras) tikslus, uždavinius, funkcijas, sudarymą, darbo organizavimo ir sušaukimo tvarką.

2. Operacijų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais civilinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

3. Operacijų centro Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 II SKYRIUS

 OPERACIJŲ CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Pagrindiniai Operacijų centro veiklos tikslai – vykdyti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, užtikrinti Ekstremaliųjų situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą savivaldybės teritorijoje.

5. Operacijų centro uždaviniai:

5.1. užtikrinti Ekstremaliųjų situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą;

5.2. pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą.

6. Operacijų centras, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją įgyvendina Ekstremaliųjų situacijų komisijos sprendimus ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimais;

6.2. pagal kompetenciją renka, analizuoja ir vertina duomenis ir informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, prognozuoja jų eigą ir mastą, numato civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus;

6.3. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;

6.4. keičiasi informacija su kitų institucijų operacijų centrais, analizuodamas, vertindamas įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos eigą;

6.5. organizuoja ir koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų telkimą įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo metu;

6.6. organizuoja ir koordinuoja materialinių išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti, padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ar atkurti, telkimą šiems tikslams pasiekti;

6.7. pagal kompetenciją koordinuoja civilinės saugos sistemos subjektų veiksmus įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu;

6.8. teikia Ekstremaliųjų situacijų komisijai pasiūlymus dėl reikiamų civilinės saugos sistemos pajėgų ir kitų institucijų skirtų finansinių ir kitų materialinių išteklių racionalaus ir veiksmingo panaudojimo ekstremaliosios situacijos padariniams šalinti;

6.9. atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas.

III SKYRIUS 

 OPERACIJŲ CENTRO SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS     

7. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Operacijų centras sudaromas iš valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, ūkio subjektų darbuotojų. Į Operacijų centro sudėtį gali būti įtraukiami ir civilinės saugos sistemos pajėgų atstovai.  Operacijų centrą sudaro:

7.1. Operacijų centro koordinatorius,

7.2. Operacinio vertinimo,  ekstremaliųjų situacijų prevencijos informacijos valdymo ir visuomenės informavimo grupė;

7.3. Administravimo,  materialinio techninio aprūpinimo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė.

8. Operacijų centro koordinatorius:

8.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Operacijų centrui priskirtų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą;

8.2. pagal kompetenciją koordinuoja visų civilinės saugos sistemos pajėgų, dalyvaujančių likviduojant ekstremalųjį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje, veiksmus, iki paskiriamas ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas, kai nėra gelbėjimo darbų vadovo;

8.3. pagal kompetenciją teikia Ekstremaliųjų situacijų komisijai, ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui pasiūlymus dėl gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai valdyti ir padariniams šalinti reikalingų priemonių ir veiksmų;

8.4. Operacijų centro koordinatorius pavaldus ir atskaitingas ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui, Savivaldybės administracijos direktoriui.

9. Operacinio vertinimo,  ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir  informacijos valdymo, visuomenės informavimo grupė:

9.1. Operacinio vertinimo,  ekstremaliųjų situacijų prevencijos organizavimas:

9.1.1. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo ekstremaliųjų situacijų prevenciją pagal atitinkamos valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, ūkio subjekto kompetenciją;

9.1.2. prognozuoja įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos eigą, jos padarinių pobūdį ir mastą, planuoja civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus;

9.1.3. įvertina susidariusią situaciją ir, suderinusi su Operacijų centro koordinatoriumi, teikia ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui pasiūlymus dėl reikiamų civilinės saugos sistemos pajėgų, racionalaus ir veiksmingo finansinių ir kitų materialinių išteklių panaudojimo gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos padariniams šalinti;

9.1.4. organizuoja ir koordinuoja įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą ir evakuavimą;

9.1.5. koordinuoja gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, civilinės saugos sistemos pajėgų telkimą ir veiksmus;

9.1.6. koordinuoja veiksmus ir keičiasi informacija su kitų institucijų operacijų centrais, analizuodama, vertindama ir prognozuodama įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos eigą;

9.1.7. organizuoja, analizuoja ir vertina informaciją ir duomenis apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją.

9.2. Informacijos valdymo  ir  visuomenės informavimo organizavimas:

9.2.1. surinktą, išanalizuotą ir įvertintą informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją, suderinusi su operacijų centro koordinatoriumi, perduoda ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui;

9.2.2. perduoda Ekstremaliųjų situacijų komisijos, ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus ir kitą būtiną informaciją civilinės saugos sistemos pajėgoms ir kitiems civilinės saugos sistemos subjektams;

9.2.3. rengia visuomenei informaciją apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;

9.2.4. organizuoja spaudos konferencijas;

9.2.5. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ir ekstremaliąją situaciją, galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo būdus;

9.2.6. užtikrina Operacijų centro dokumentų įforminimą ir tvarkymą.

10. Administravimo, materialinio techninio aprūpinimo ir Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė:

10.1.Administravimo, materialinio techninio aprūpinimo organizavimas:

10.1.1. užtikrina Operacijų centro darbo vietų nuolatinį aprūpinimą darbui reikalingomis priemonėmis;

10.1.2 ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nurodymu organizuoja būtinų materialinių išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ir ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jų padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti, telkimą šiems tikslams pasiekti;

10.1.3. organizuoja materialinių išteklių, reikalingų būtiniausioms gyvenimo sąlygoms atkurti įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos metu, telkimą gyventojams.

10.2. Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo organizavimas:

10.2.1. atsižvelgdama į įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos eigą ir prognozę, planuoja Operacijų centro ryšių, duomenų perdavimo įrangos ir sistemų veiklą, užtikrina tinkamą Operacijų centro ryšių sistemų būklę;

10.2.2. užtikrina Operacijų centro elektroninės informacijos apsaugą ir informacinių sistemų darbą;

10.2.3. užtikrina Operacijų centro įrangos eksploatavimą ir techninę priežiūrą.

11. Operacijų centras pagal kompetenciją vykdo kitus Operacijų centro koordinatoriaus sprendimus, būtinus Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos ir (ar) ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo priimtiems sprendimams ir (ar) kitiems Operacijų centro uždaviniams įgyvendinti.

12. Operacijų centras, atlikdamas funkcijas, turi teisę gauti iš valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų išsamią informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją, jų turimas civilinės saugos sistemos pajėgas ir materialinius išteklius, kurie galėtų būti panaudoti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai likviduoti, jų padariniams šalinti.

13. Operacijų centro pasirengimas valdyti ekstremaliąsias situacijas įvertinamas teisės aktų nustatyta tvarka per organizuojamas civilinės saugos pratybas.

IV SKYRIUS

 OPERACIJŲ CENTRO SUŠAUKIMAS IR VEIKLA

14. Savivaldybės administracijos direktorius Operacijų centrą sušaukia:

14.1. gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai;

14.2. teisės aktų nustatyta tvarka paskelbus trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį;

14.3. per civilines saugos pratybas.

15. Atsižvelgdamas į įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos mąstą ir pobūdį, taip pat Operacijų centro sušaukimo tikslus, Operacijų centro koordinatorius:

15.1. gali inicijuoti viso Operacijų centro ar reikiamų Operacijų centro grupių arba kai kurių jų narių sušaukimą;

15.2. gali kreiptis į kitas kompetentingas valstybės, Savivaldybės institucijas, įstaigas ir ūkio subjektus su prašymu skirti atstovus, kurie padėtų užtikrinti Operacijų centro veiklą.

16. Operacijų centro nariai pavaldūs Operacijų centro koordinatoriui.

17. Dėl svarbios priežasties neatvykus Operacijų centro koordinatoriui, Savivaldybės administracijos direktorius žodiniu pavedimu paveda koordinatoriaus funkcijas atlikti kitam Operacijų centro grupės vadovui ar nariui.

18. Dėl svarbios priežasties neatvykus grupės vadovui, koordinatorius laikinai paskiria kitą grupės vadovą iš tos pačios grupės.

19. Operacijų centro nariai atlieka jiems pavestas funkcijas numatytose Operacijų centro patalpose ir (ar) darbo vietose ar kitose patalpose. Operacijų centro koordinatoriaus sprendimu Operacijų centro nariai gali dirbti slėptuvėje, kai būtina užtikrinti jų apsaugą nuo gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, atsiradusių dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos.

20. Operacijų centro nariai darbo metu turi susirinkti nedelsdami, o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis – kaip galima greičiau.

______________________________________


Paskutinis atnaujinimas: 2017-09-07 15:10:31
 

 

  

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS