Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Gegužė
    2019     
 

 

Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatai ir sudėtis

PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. liepos 26 d.
įsakymu Nr. D-622 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Plungės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija (toliau – Savivaldybės ESK) yra Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta nuolatinė  komisija, koordinuojanti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, valdymą, likvidavimą ir padarinių šalinimą  (esančiomis civilinės saugos sistemos pajėgomis, naudojant savivaldybėje turimus arba iš kitų savivaldybių gaunamus (gautus) materialinius išteklius) savivaldybės teritorijoje.

2. Savivaldybės ESK sudaroma iš Savivaldybės tarybos narių, valstybės ir (ar) Savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, turinčių teisę spręsti atstovaujamos institucijos kompetencijai priskirtus uždavinius.

3.Savivaldybės ESK nariai komisijos kompetencijos klausimais yra tiesiogiai pavaldūs Savivaldybės ESK pirmininkui.

4. Savivaldybės ESK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymais,  šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais civilinės saugos sistemos veiklą.

5. Savivaldybės ESK priimti sprendimai privalomi visoms valstybės ir Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams, vykdant ekstremaliųjų situacijų prevenciją, dalyvaujantiems likviduojant savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius savivaldybės teritorijoje.

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ESK FUNKCIJOS

6. Savivaldybės ESK vykdo šias funkcijas:

6.1. ne rečiau kaip kartą per metus aptaria savivaldybės civilinės saugos sistemos būklę, ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymą (stebėsiną), vertina Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas ir imasi priemonių šiam pasirengimui gerinti;

6.2. svarsto Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir teikia jį tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;

6.3. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos skelbimo ir atšaukimo;

6.4. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo, skiriamo vadovauti visoms civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje, kandidatūros;

6.5. gresiant ar susidarius Savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, savivaldybės lygio civilinės saugos pratybų metu arba esant būtinybei sustiprinti civilinės saugos sistemos parengtį, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl antro (sustiprinto) ir trečio (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo;

6.6. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės gyventojų evakuavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti didelis pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai;

6.7. priima sprendimus, reikalingus savivaldybėje gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai valdyti;

6.8. teikia visuomenei informaciją apie savivaldybėje gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti;

6.9. atsižvelgdama į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį ar mastą, teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos sušaukimo;

6.10. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų naudojimo ekstremaliųjų situacijų metu;

6.11. atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas.


III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ESK TEISĖS

 7. Savivaldybės ESK, vykdydama jai pavestas funkcijas ir pareigas, turi teisę:

7.1. gauti iš valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų išsamią informaciją savivaldybės civilinės saugos parengties, pajėgų ir išteklių, įskaitant maisto ir kitų būtiniausių prekių atsargas, klausimais;

7.2. priimti sprendimus dėl gelbėjimo ir neatidėliotinų darbų organizavimo ir pavesti juos vykdyti valstybės ir Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams;

7.3. prireikus kviestis Lietuvos ūkio ir mokslo specialistus pavojingųjų objektų veiklos ekspertizei atlikti, avarijų bei stichinių nelaimių padarinių šalinimo darbų vykdymo technologijai patikslinti ir darbams vykdyti;

7.4. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl prašymo gretimos (gretimų) savivaldybės (savivaldybių) pagalbos gyventojams evakuoti, gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka;

7.5. ekstremaliosios situacijos padariniams lokalizuoti ir šalinti, gelbėjimo darbams atlikti panaudoti visas savivaldybės teritorijoje esančias pajėgas ir materialinius išteklius;

7.6. teisės aktų nustatyta tvarka prašyti leidimo panaudoti valstybės rezervo civilinės saugos priemones;

7.7. priimti sprendimus dėl ūkio subjektų ir kitų įstaigų turimų materialinių išteklių pasitelkimo neatidėliotinais atvejais;

7.8. priimti sprendimus dėl gyventojų pasitelkimo atlikti privalomus darbus, būtinus ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti.

IV SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ESK DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Savivaldybės ESK darbui vadovauja pirmininkas – Savivaldybės administracijos direktorius, kai jo nėra – vienas iš savivaldybės ESK narių komisijos pirmininko pavedimu.

9. Savivaldybės ESK pirmininkas, savivaldybėje gresiant ekstremaliajai situacijai arba jai susidarius, sušaukia posėdžius ir organizuoja komisijos darbą. Savivaldybės ESK nariai turi susirinkti nedelsdami, o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis, -  kaip galima greičiau.

10. Savivaldybės ESK pirmininkas, atsižvelgdamas į kasmetinį (kasmetinius) savivaldybės civilinės saugos sistemos būklės vertinimą (vertinimus), savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos  savo veiklų kompetencijų srityse,  atliekamą  analizę (analizes) ar jos patikslinimą (patikslinimus) bei ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymą (stebėsiną) bei jos aptarimą ir vertinimą, galimai gresiančiai (-čiom) ir (ar)  galinčiai susidaryti ekstremaliajai situacijai (-oms) ir nebesant kitų teisės aktuose numatytų priemonių, turinčių teisę spręsti atstovaujamos institucijos, kitos įstaigos, ūkio subjekto kompetencijai priskirtų uždavinių įgyvendinimui, šaukia ESK posėdį galimai gresiančiai (-čioms) ir (ar)  galinčiai susidaryti ekstremaliųjų situacijų prevencijai. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Savivaldybės ESK narių.

11. Savivaldybės ESK sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Savivaldybės ESK pirmininko, o kai jo nėra – komisijai vadovaujančio komisijos nario, balsas.

12. Savivaldybės ESK sprendimai įforminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

13. Savivaldybės ESK nariui negalint dalyvauti posėdyje, į posėdį gali atvykti kitas jį delegavusios institucijos įgaliotas atstovas.

14. Į Savivaldybės ESK posėdį gali būti kviečiami ir kiti asmenys.

15. Savivaldybės ESK pirmininkas:

15.1. vadovauja komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų vykdymą;

15.2. šaukia planinius ir neeilinius posėdžius, tvirtina jų darbotvarkes;

15.3. kontroliuoja, kaip Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras vykdo komisijos sprendimus;

15.4. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

16. Savivaldybės ESK priimtų sprendimų dėl įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo įgyvendinimą organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Savivaldybės ESK posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

_________________________________________________________________

 
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS
VADOVŲ IR NARIŲ KONTAKTAI

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Darbo telefono Nr.

Mob. telefono Nr.

El. paštas

1.

 

ESK pirmininkas, Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius

(8 448) 73133

8 640 55428

direktorius@plunge.lt;

2.

 

ESK pirmininko pavaduotojas, Plungės rajono savivaldybės mero pavaduotojas, tarybos narys

(8 448) 73122

8 650 22343

 

 

  Nariai:

3.

Vidmantas Mončys

Plungės rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas

(8 448)  73125

8 687 16746

sauga@plunge.lt

4.

Martynas Čiuželis

Savivaldybės administracijos Vietos ūkio skyriaus vedėjas

(8 448) 73141

8 655 15977

martynas.ciuzelis@plunge.lt, statyba@plunge.lt              

5.

Mykolas Pronckus

Telšių apskrities priešgaisrinės valdybos Plungės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos  viršininkas

(8 448) 71948

8 687 18427

plunge.pgt@vpgt.lt; mykolas.pronckus@vpgt.lt

6.

Ingrida Juškaitė

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Plungės rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkė

(8 448) 77330

8 683 87770 

ingrida.juskaite@policija.lt

7.

Algirdas Žulpa

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Plungės valstybinės  veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojas - valstybinis veterinarijos inspektorius

(8 448) 59022

8 671 11068
8 613 39452

algirdas.zulpa@vmvt.lt

8.

Nerijus Ablingis

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Plungės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas

(8 448) 52792

8 611 19295

nerijus.ablingis@aad.am.lt 

9.

Rima Razguvienė

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Telšių departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja

(8 444) 69722

8 611 36936

rima.razguviene@nvsc.lt

 


Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-23 08:52:46
 

 

  

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS