GLOBOS (RŪPYBOS) IŠMOKOS IR GLOBOS (RŪPYBOS) IŠMOKOS TIKSLINIO PRIEDO SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.07.
2.Administracines paslaugos versija
2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasGlobos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasVaikui (asmeniui), kuriam nustatyta globa (rūpyba),  šeimoje, šeimynoje, ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 4 bazinių socialinių išmokų (156 eurų) dydžio globos (rūpybos) išmoka per mėnesį.

Jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar  santuokos sudarymo asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo  programą,  pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja  aukštojoje  mokykloje  pagal  dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar  nuolatinės studijų formos programą, taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip iki asmeniui sukanka 24 metai, skiriama ir kartą per mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmoka.

Kai asmuo, gaunantis globos (rūpybos) išmoką, gauna našlaičių pensiją ir (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamą periodinę išmoką, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp išmokos gavėjui nustatyto globos (rūpybos) išmokos dydžio ir gaunamos našlaičių pensijos bei (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamos periodinės išmokos dydžio.

Asmeniui, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programas ir yra išlaikomas (nemokamai  gauna  nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, mokslo metais skiriama 2 bazinių socialinių išmokų (78 eurų) dydžio išmoka per mėnesį.

Už vaiką, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimynoje, jo globos (rūpybos) šeimynoje laikotarpiu vaiko globėjui (rūpintojui) skiriamas ir kartą per mėnesį mokamas 4 bazinių socialinių išmokų (156 eurų) dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu, elektroniniu būdų SPIS sistemoje,  arba per įgaliotą asmenį.

Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas 1994-11-03 Nr. I-621:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1DEDD43B92AE/knwhBSGyhm

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo”

 https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/tYHjpXoAJw
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas išmokai gauti.

2.Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).

3.Dokumentas apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).

4.Pareiškėjas, priklausomai nuo situacijos, turi pateikti*:
 
4.1.Šeimynos ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentą.

4.2.Teismo sprendimą dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu priteistas išlaikymas.

4.3.Pažymą iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas iš darbo užmokesčio.

4.4. Pažymą iš Vaikų išlaikymo fondo administracijos, kai vaikas gauna Vaikų išlaikymo fondo išmoką.

4.5.Pašto perlaidas, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu.

4.6.Mokyklos pažymą, kai vaikas (asmuo) mokosi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre.

4.7.Mokyklos pažymą, jeigu vyresnis negu 18 metų asmuo mokosi;

4.8.Šeimynos registravimo dokumentas.

4.9.Asmeninės sąskaitos numerį.

5. Kiti dokumentai (nurodyti).

*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pasinaudojant Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), programa „Parama“, gaunami duomenys iš:

1. Gyventojų registro tarnybos (www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie mokamą našlaičių pensiją;

3. Mokinių registro – apie besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas.
8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyriaus  darbuotojai:
 
*soc.išmokų specialistė V. Miliūnienė tel.(8 448)73 121,
el.paštas vilma.miliuniene@plunge.lt

*vyr.specialistė L. Narvilaitė,tel. (8 448)73 121, el.paštas  lina.narvilaite@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė E.Aušrienė, tel(8 448)73132,  el.paštas edita.ausriene@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė O.Lukošienė, tel. (8 448) 73 121, el.paštas orinta.lukosiene@plunge.lt

*vyr.specialistė R. Petrikaitė, tel. (8 448)73132, el.paštas  rima.petrikaite@plunge.lt

*soc.išmokų specialistė R. Eitavičienė, tel(8 448)73132, el.paštas ramute.eitaviciene@plunge.lt
 
Seniūnijose prašymus priima seniūnijų socialinio darbo organizatoriai ir socialinių išmokų specialistai.
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Vilma Šlyžienė, tel. (8 448) 73 129 el.paštas vilma.slyziene@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas dėl globos (rūpybos) išmokos priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo išmokai gauti SP-3 (A) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“

Prašymo išmokai gauti forma patalpinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje:

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąViešoje interneto svetainėje (www.plunge.lt) asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą (ją atsisiunčiant).
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių,  darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina šio aprašymo 6 punkte pateiktus dokumentus.

Globos (rūpybos) išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.

Globos (rūpybos) išmoka mokama šeimynai ar socialinės globos įstaigai, jeigu besimokantis vyresnis negu 18 metų asmuo lieka gyventi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) šeimynoje ar socialinės globos įstaigoje, kurioje iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba).

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas skiriamas ir mokamas nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-15 15:24:09
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.