BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ, GERIAMOJO VANDENS IŠLAIDŲ IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.02.
2.Administracines paslaugos versija
2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasBūsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų  skyrimas ir mokėjimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasGyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidųkompensacijas (toliau – kompensacijos), jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus:

1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo(įsigalios po to, kai sueis 6 mėn. kai buvo atšaukta ekstremalioji situacija ir karantinas).

2. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka Įstatyme nustatytas sąlygas.

3. Įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

Prašymas-paraiška pateikiamas raštu asmeniškai arba paštu, elektroniniu būdu SPIS sistemoje, arba per atstovą (įgaliotą asmenį, rūpintoją, globėją). Jei prašymas-paraiška pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1.Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas ;

 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13/NgqDdqWeZi

2. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015-02-12 sprendimu Nr. T1-19 patvirtintas „Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Plungės rajono savivaldybėje aprašas“ 

   
/index.php?624555209
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoBendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui kompensuojama:

1) šildymo sezono metu – būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 procentų skirtumo tarp  asmens vidutinių pajamų ir valstybės remiamų pajamų  dydžio;

2) geriamojo vandens išlaidų dalis, viršijanti 2 procentus vidutinių asmens pajamų;

3) karšto vandens išlaidų dalis, viršijanti 5 procentus vidutinių asmens pajamų.
Kompensacijoms apskaičiuoti prašyme-paraiškoje nurodytam būstui taikomi šie normatyvai:

1)naudingojo būsto ploto normatyvas: 50 kvadratinių metrų vienam asmeniui; 38 kvadratiniai metrai pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui; 12 kvadratinių metrų antram bendrai gyvenančiam asmeniui; 10 kvadratinių metrų trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims;

2) karšto vandens normatyvas: 1,5 kubinio metro pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį; 1 kubinis metras antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį; 0,5 kubinio metro trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims per mėnesį;

3) geriamojo vandens normatyvas: 2 kubiniai metrai pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 1,5 kubinio metro antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 1 kubinis metras trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims per mėnesį; kai karštam vandeniui paruošti naudojamos kitos energijos ar kuro rūšys, 3,5 kubinio metro pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 2,5 kubinio metro antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 1,5 kubinio metro trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims per mėnesį.

Kreipdamasis dėl piniginės socialinės paramos, asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Prašymą-paraišką ir jos priedus ir prašyme-paraiškoje nurodo piniginės socialinės paramos skyrimui ir apskaičiavimui būtinus duomenis apie*::

1) save ir bendrai gyvenančius asmenis;

2) veiklos pobūdį;

3)turimą turtą ir šio įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 6–11 punktuose ir 2 dalyje nurodyto turto vertę;

4) gaunamas pajamas;

5) kitą piniginei socialinei paramai gauti būtiną informaciją.
 
*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pasinaudojant Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), gaunami duomenys iš:

1.Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;

2.Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  –  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;

3.Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.ldb.lt) – apie asmens registraciją ;

4.Nacionalinės mokėjimo agentūros – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;

5.Mokinių registro (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;

6.VĮ Regitra (www.regitra.lt) – apie asmens disponuojamas transporto priemones;

7.Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  (www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių  – apie asmens nedarbingumo lygį;

8. Žemės ūkio technikos registro (www.zum.lt) – apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką;

9. Iš VĮ Registrų centro (www.registrucentras.lt) – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą;
8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus darbuotojai:

*soc.išmokų specialistė V. Miliūnienė, tel.(8 448) 73 121, el.paštas   vilma.miliuniene@plunge.lt

*vyr.specialsitė L. Narvilaitė, tel. (8 448)  73 121, el.paštas  lina.narvilaite@plunge.lt

*soc.išmokų specialistė O. Lukošienė, tel.   (8 448)   73 121, el.paštas   orinta.lukosiene@plunge.lt

*soc.išmokų specialistė E. Aušrienė, tel.  (8 448)  73132, el.paštas   edita.ausriene@plunge.lt

*vyr.specialistė R. Petrikaitė, tel(8 448)  73132, el.paštas   rima.petrikaite@plunge.lt

*soc.išmokų specialistė R. Eitavičienė, tel. (8 448) 73132, el.paštas  

ramute.eitaviciene@plunge.lt
 
Seniūnijose prašymus priima seniūnijų socialinio darbo organizatoriai ir socialinių išmokų specialistai.
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja

Vilma Šlyžienė tel.  (8 448) 73 129 , el.paštas  vilma.slyziene@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas dėl kompensacijų skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo formos patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ :

1. Prašymo–paraiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 forma;


2. Prašymo–paraiškos piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) 


SP-4(A) forma.


Priedai:


SP4-1 priedas;


SP4-2 priedas;


SP4-3priedas;


SP4-4priedas;


SP4-5 priedas;


SP4-6 priedas
;
 
SP-1 forma;


SP-2 forma.


Prašymo-paraiškos formos patalpintos  Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje:


https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAsmeniui suteikiama galimybė prašymą-paraišką pateikti SPIS sistemoje http://www.spis.lt/
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių arba  seniūniją (pagal gyvenamąją vietą), darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus. Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.
Priimant asmens prašymą, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį.

Trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos.

Apskaičiuotų kompensacijų sumos už centralizuotai teikiamą šilumą, geriamąjį vandenį ir karštą vandenį pervedamos į šias paslaugas teikiančių juridinių asmenų sąskaitas už kiekvieną praėjusį mėnesį. Apskaičiuotų kompensacijų sumos, kai būstui šildyti ir karštam vandeniui paruošti naudojamas kietasis ar kitoks kuras, kompensacijų gavėjams išmokamos pinigais.

Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą; papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų; pasitelkti asmenis visuomenei naudingai veiklai; pasitelkti seniūnaičius, bendruomenės narius ir kitus suinteresuotus asmenis svarstant klausimus dėl paramos skyrimo.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-15 15:03:38
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.