Dėl Plungės autobusų parko valdybos ir bendrovės direktoriaus atrankos

2020-02-27
 
 
 

 

 

Šių metų sausio 10 dieną įvyko kandidatų į Plungės autobusų parko direktoriaus pareigas atranka, bendrovės valdyba išrinko laimėtoją, apie tai informavo UAB „Plungės autobusų parkas“ akcijų valdytoją – Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorių. Konkurso laimėtoju buvo pripažintas Gintas Orda.

Sausio 13 dieną kitas atrankos dalyvis – Martynas Sirtautas – pateikė skundą dėl konkurso rezultatų, atkreipdamas dėmesį į tam tikrus atrankos vykdymo pažeidimus. Ši ir kitos aplinkybės lėmė, kad sausio 14 dieną bendrovės akcijų valdytojo sprendimu buvo atšaukta Plungės autobusų parko valdyba. Buvo suformuota valdyba, sudaryta iš 2 pirmojo sąstato valdybos narių ir 3 laikinų narių. Valdybos sprendimo, kuriuo išrinktas laimėtojas į Plungės autobusų parko direktorius, vykdymas sustabdytas.

Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą (toliau – ABĮ) ir bendrovės įstatus, akcininkui suteikta teisė tiek sudaryti valdybą (ABĮ 33 str. 3 d., įstatų 27.2), tiek ją atšaukti (ABĮ 33 str. 10 d., įstatų 35 str.).

Tačiau nei ABĮ, nei kituose teisės aktuose nėra reglamentuotas laikinų valdybos narių paskyrimo klausimas. Atlikus analizę nustatyta, kad laikinos valdybos institutu yra pasinaudojusi ne viena valstybės ar savivaldybės valdoma bendrovė, pavyzdžiui, 2017 metų sausį buvo atšauktos AB „Lietuvos geležinkeliai“ 6 antrinių bendrovių valdybos ir sudarytos laikinos valdybos. Atitinkamai atsistatydinus trims iš 4 AB „Vilniaus šilumos tinklai“ valdybos narių 2015 metų spalį stebėtojų tarybos posėdžio protokolu buvo sudaryta laikina valdyba. Nors šie atvejai nebuvo nagrinėjami teisme, galima daryti išvadą, kad egzistuoja geroji praktika tam tikrais išimtiniais atvejais formuoti laikiną valdybą.

Svarbu pažymėti, kad sausio 14 dienos įsakymu atšaukus Plungės autobusų parko valdybą, o vėliau 2 asmenų atšaukimą pripažinus negaliojančiu, neliko valdybos kvorumo, t. y. veikiančios Plungės autobusų parko valdybos.

Pagal ABĮ 24 str. 2 d. 2 p. tuo atveju, kai visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktų valdybos narių lieka mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už ABĮ nustatytą minimalų, privalu sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Tokiu teisiniu reglamentavimu siekiama užtikrinti, kad bendrovė neliktų be valdybos.

Pagal Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų liepos 18 dienos įsakymą (Nr. D-666) dėl kandidatų į Plungės rajono savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos aprašo ir pavyzdinių Plungės rajono savivaldybės valdomų įmonių nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarčių patvirtinimo, ne mažiau kaip pusė valdybos narių turi būti nepriklausomi.

Tvarkos apraše yra numatytos nepriklausomų kandidatų atrankos procedūros, kurios užtrunka. Bendrovės akcijų valdytojui atšaukus valdybą, nebuvo galimybės įkandin sudaryti kitą valdybą, dėl to buvo priimtas sprendimas paskirti 3 laikinus vadybos narius tol, kol bus įvykdyta nepriklausomų narių atranka.

Buvo paskelbta nepriklausomų valdybos narių atranka, siekiant laikinus valdybos narius pakeisti nuolatiniais nariais. Vienas valdybos narys atrinktas vasario 24 dieną, dėl antro valdybos nario dar rengiamos atrankos procedūros.

Atsižvelgus į tai, kad laikinos valdybos institutas nėra reglamentuotas, siekiant išvengti bet kokių potencialių teisminių ginčų, šiuo metu veikiančiai valdybai rekomenduota priimti sprendimus tik dėl tų klausimų, kurie būtini Plungės autobusų parko veiklos tęstinumui užtikrinti. Prie klausimų, susijusių su bendrovės vadovo atranka, teks grįžti, kai bus sudaryta Plungės autobusų parko valdyba, kurios pusės narių darbo santykiai nebus susiję su bendrovės akcijų valdytoju.  

Pagal ABĮ 19 str. 10 d. bendrovės organų sprendimai gali būti skundžiami ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą. Sausio 14 dienos Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymui, kuriuo buvo atšaukta valdyba, jau suėjęs galimo apskundimo terminas, taip pat – ir sausio 17 dieną pasirašytam įsakymui, kuriuo buvo paskirti laikini valdybos nariai. Ieškinį dėl įsakymų pripažinimo negaliojančiais turi teisę pateikti ribotas subjektų skaičius – akcininkai, kreditoriai, bendrovės vadovas, valdybos ir stebėtojų tarybos nariai ar kiti įstatymuose numatyti asmenys (ABĮ 19 str. 10 d.).

Kol bus suformuota Plungės autobusų parko valdyba, kuri priims sprendimą dėl bendrovės direktoriaus atrankos, Plungės autobusų parko direktoriumi lieka dirbti Rimantas Kmieliauskas, kurio terminuota darbo sutartis galios, kol konkurso tvarka bus paskirtas kitas direktorius, su juo pasirašyta darbo sutartis.

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.