12. DALIES KREDITO ĮSTAIGAI SUMOKĖTŲ PALŪKANŲ UŽ TRUMPALAIKIAM IR (AR) BIOLOGINIAM TURTUI ĮSIGYTI SUTEIKTUS KREDITUS KOMPENSAVIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas09.12.
2.Administracines paslaugos versija04. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasDalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasKaimo vietovėje veikiantiems subjektams(toliau – subjektai), užsiimantiems žemės ūkio produktų pirmine gamyba. paėmusiems iš kredito įstaigų vidutinės trukmės (iki dvejų metų) kreditus trumpalaikiam turtui (pagal taisyklėse patvirtintus vertybių sąrašus (Taisyklių 1 priedas) įsigyti,  kompensuojama dalis kredito palūkanų.

Paraišką ir kitus dokumentus dalies palūkanų kompensacijai gauti subjektas pateikia savivaldybės administracijai bet kuriuo metu iki kredito grąžinimo termino pabaigos (jei kredito grąžinimo terminas pasibaigė – ne vėliau kaip kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 d.) asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta.

Savivaldybė įvertina subjekto ir jo pateiktų dokumentų tinkamumą dalies palūkanų kompensacijai gauti ir apie priimtą sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo subjektą informuoja raštu. Pagal subjektų pateiktas kreditų įstaigų pažymas apie sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus savivaldybė apskaičiuoja kompensacijos dydį ir įveda duomenis apie lėšų poreikį daliai palūkanų kompensuoti į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) informacinę sistemą.
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr.3D-690
6.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Paraišką (Taisyklių 2 priedas) dėl palūkanų kompensacijos išmokėjimo;

2. trumpalaikio ir (ar)biologinio turto įsigijimo ir apmokėjimo patvirtinimo dokumentų originalai (parodyti) ir jų  kopijos;

3. Paskutinių finansinių metų, ėjusių prieš prašymo pateikimą, finansinės atskaitomybės ataskaitų originalai (parodyti) ir jų  kopijos;

4.  Kredito sutarties originalas (parodyti) ir jos kopija;

5. Kredito įstaigos pažyma apie sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus (Taisyklių 4 priedas);

6. Kredito įstaigos pažyma apie orientacinę palūkanų normą (Taisyklių 5 priedas).
7.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
1. Informacija apie visą per einamuosius ir dvejus ankstesnius subjekto mokestinius metus gautą nereikšmingą pagalbą pagal Suteiktos valstybės pagalbos registro duomenis (https://kotis.konkuren.lt).

2. Per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo pateikia  Suteiktos valstybės pagalbos registrui informaciją apie pagalbos gavėjams už visą palūkanų kompensavimo laikotarpį teiktiną (nereikšmingą (de minimis) pagalbą
8.Administracinės paslaugos teikėjasŽemės ūkio skyriaus vedėja Airida Montvydienė, tel.8-448-72262,el.paštas

 airida.montvydiene@plunge.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasŽemės ūkio skyriaus vedėjas Airida Montvydienė, el.p. airida.montvydiene@plunge.lt,

 tel. +370 448 72262
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėPer 5 darbo dienas
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga atliekamas neatlygintinai.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysParaiškos forma
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąPaslaugų perkėlimo į internetą brandos lygis – 2 ( vienpusės sąveikos)
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai1. Paėmusiems nuo 2014 m. rugpjūčio 6 d.iš kredito įstaigų kreditus kompensuojama  80 proc. kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo kredito sutarties pasirašymo dienos.

2. Maksimali metinė palūkanų norma, kurios dalis kompensuojama, 6 proc.

3. Dalis palūkanų kompensuojama tik nuo sumokėtų palūkanų sumos. Kredito įstaigos priskaičiuotos palūkanos bei delspinigiai už pradelsto termino kreditus nekompensuojami.

4. Subjektas neturi būti sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (OL 2004 c 244, p. 2).

5. Subjektas neturi būti gavęs ir neturi siekti paramos iš kitų nacionalinių ir Europos Sąjungos programų išlaidoms, kurios kompensuojamos pagal Taisykles, finansuoti.

6. Jei subjektas ir (ar) jo sutuoktinis dalyvauja Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ar Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, nuo pranešimo apie skirtą paramą pagal šią priemonę išsiuntimo subjektui ar jo sutuoktiniui dienos, dalis sumokėtų palūkanų už kreditus nekompensuojama.

7. Bendra nereikšmingos pagalbos suma, suteikta vienam subjektui per einamuosius ir dvejus ankstesnius jo mokestinius metus, negali viršyti 15000  eurų

8. Kompensuojant dalį kredito palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, turi būti laikomasi Reglamento  (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio  2 dalies nuostatų.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-16 09:31:38
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.