09. PATIRTŲ NUOSTOLIŲ DĖL GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROTRŪKIŲ LIKVIDAVIMO ĮVERTINIMAS IR ATLYGINIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas09.09.
2.Administracines paslaugos versija02. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasPatirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas.
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasGyvūnų savininkai, įtarę gyvūnų užkrečiamąją ligą, privalo nedelsdami apie tai pranešti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) administraciniams teritoriniams padaliniams. Gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkiai vietoje įvertinami ir atlyginami gyvūnų savininkams tik tie nuostoliai, kurie susidarė nuo pranešimo apie gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkį iki jos likvidavimo.
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 3D-2

2. Dėl nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamų ligų protrūkius, apskaičiavimo metodikos , patvirtintos Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 16 d.įsakymu Nr.3D-677

6.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Gyvūnų savininkai dėl aprašo 9 punkte nurodytų patirtų nuostolių atlyginimo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo oficialaus VMVT paskelbimo apie užkrečiamosios ligos židinio likvidavimą ir (arba) nuo šios ligos taikomų veterinarinės sanitarijos priemonių įvykdymo buferinėje zonoje dienos, kreipiasi į savivaldybių komisijas ir pateikia šiuos dokumentus:

1. Paraišką atlyginti nuostolius, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikė veterinarinės sanitarijos priemones (1 priedas) (toliau – paraiška);

2. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, jeigu teikia fizinis asmuo;

3. dokumentus, kuriais patvirtinama nuosavybės teisė į sunaikintą turtą;

4. dokumentus, įrodančius išlaidas už atliktas patalpų ir įrangos valymo, dezinsekcijos ir dezinfekcijos paslaugas;

5. dokumentus arba jų kopijas, kuriais patvirtinama, kad laboratoriniai mėginiai dėl užkrečiamosios gyvūno ligos paimti ir tyrimai atlikti;

6. draudimo įmonės pažymą, jeigu gyvūnas buvo draustas, kurioje nurodoma apskaičiuota ir numatoma išmokėti pinigų suma.

7. įsipareigojimo VMVT vienus metus nelaikyti užkrečiamajai ligai imlių gyvūnų buferinėje zonoje kopiją (3 priedas).

Gyvūnų savininkas, pildydamas paraišką, vadovaujasi Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkius, apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-677 „Dėl Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkius, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

Gyvūno savininkas, laiku nepateikęs paraiškos dėl svarbios priežasties, gali ją pateikti 20 darbo dienų pavėluotai (40 darbo dienų po VMVT pateiktos oficialios informacijos apie gyvūnų užkrečiamosios ligos židinio likvidavimą ir (arba) dėl šių ligų veterinarinės sanitarijos priemonių įvykdymą), tačiau kartu su paraiška turi pateikti priežasties patvirtinimo dokumentą.
7.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Savivaldybės komisija, atsižvelgdama į VMVT pateiktą informaciją apie gyvūnų užkrečiamosios ligos židinio likvidavimą ir (ar) veterinarinės sanitarijos priemonių taikymą buferinėje zonoje, patikrina:

1.ar įrašyti rekvizitai yra teisingi (esant netikslumų, savivaldybės komisija kreipiasi į gyvūno savininką nurodydama terminą, kad jis pateiktus duomenis patikslintų);

2. paraiškoje nurodytus duomenis su duomenimis VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Centrinėje duomenų bazėje;

3. paraiškoje apskaičiuotą prašomą pagalbos sumą;

4. ar yra visi reikalingi pagal Aprašą pateikti dokumentai ir, jei reikia, prašo gyvūno savininko pateikti papildomus dokumentus, reikalingus paraiškai tinkamai įvertinti.

Savivaldybės komisija per 20 darbo dienų nuo gyvūno savininko paraiškos pateikimo dienos atlieka Aprašo 17 punkte nurodytus veiksmus ir, jei duomenys teisingi, savivaldybės komisijos pirmininkas tai pažymi rezoliucijoje ir užpildo Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, kompensavimo duomenų suvestinę (2 priedas). Suvestinės duomenys suvedami į Agentūros informacinę sistemą, o užpildyta suvestinė ir patvirtinti gyvūnų savininkų paraiškų originalai pateikiami Agentūrai paštu. Savivaldybėje lieka paraiškų ir įsipareigojimų kopijos. Informacija, pateikiama suvestinėje ir gyvūnų savininkų paraiškose, turi sutapti. Agentūrai nustačius neatitikimų ir raštu ar elektroniniu paštu paprašius patikslinti Agentūrai pateiktus duomenis, savivaldybės komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu ar elektroniniu paštu juos patikslina.
8.Administracinės paslaugos teikėjasŽemės ūkio skyriaus vedėja Airida Montvydienė, tel.8-448-72262,el.paštas

 airida.montvydiene@plunge.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasŽemės ūkio skyriaus vedėjas Airida Montvydienė, el.p. airida.montvydiene@plunge.lt,

 tel. +370 448 72262
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėper 20 darbo dienų nuo gyvūno savininko prašymo pateikimo dienos
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga atliekamas neatlygintinai.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo forma

Įsipareigojimo VMVT forma
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąPaslaugų perkėlimo į internetą brandos lygis – 2 ( vienpusės sąveikos)
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga yra tarpinė.

Nuostoliai gyvūnų savininkui atlyginami tik tuo atveju, jei apie gyvūnų užkrečiamosios ligos įtarimą buvo nedelsiant pranešta VMVT ir gyvūno savininkas ėmėsi visų prevencijos priemonių, kad gyvūnų užkrečiamosios ligos sukėlėjas neišplistų. Gyvūnų savininkai praranda teisę į atlyginimą už nuostolius, jei nesilaiko ligos protrūkio metu nustatomų VMVT nurodymų, gyvūnų apsaugos, laikymo taisyklių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų prevencijos reikalavimų ar nesiėmė priemonių, kurios leistų apsaugoti gyvūnus nuo užkrečiamosios ligos ar jos padarinių.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-16 09:25:38
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.