06. STATYBĄ LEIDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

Eil. NrPavadinimasAprašymo turinys
1.
Administracinės paslaugos kodas
01.06.
2.Administracines paslaugos versija3. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasLeidimo statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastajį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, griauti statinį išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius išduoda statybos leidimus – statyti naują ar rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, nugriauti statinį, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį.

Statytojų (užsakovų) prašymai, techninius projektai ir pridedami privalomieji dokumentai statybą leidžiantiems dokumentams pateikiami nuotoliniu būdu per informacinę sistemą „Infostatyba“ adresu www.planuojustatyti.lt

Neturint galimybės pateikti prašymo nuotoliniu būdu, Statytojų (užsakovų) prašymai, techniniai projektai ir pridedamieji privalomieji dokumentai priimami Bendrųjų reikalų skyriuje.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą– LR Statybos įstatymas

– Statybos techniniai reglamentai

– LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas

– LR saugomų teritorijų įstatymas

– LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas

– LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas

– LR nekilnojamojo turto registro įstatymas

– LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymas

– LR žemės įstatymas

– Nutarimas dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo

– CIVILINIO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS
6.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Su prašymu gauti statybos leidimą pateikiami dokumentai, nurodyti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo  11 punkte.

Statybą leidžiančiam dokumentui gauti pateikiami šie dokumentai:

1) prašymas;

2) statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytas atitinkamas statinio projektas ir jo elektroninė versija arba tik statinio projekto elektroninė versija, pasirašyta elektroniniu parašu privalančių jį pasirašyti asmenų (įskaitant ir atvejus, kai ši versija teikiama per prieigą), – Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir sąlygomis; jeigu statinio projektas sudarytas iš atskirų dalių, pateikiama bendroji, architektūrinė, kultūros paveldo tvarkybos (su leidimu atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus, kai ši dalis privaloma) dalys ir (ar) jų kompiuterinis įrašas;

3) statinio projekto ekspertizės aktas (kai statinio projekto ekspertizė privaloma pagal statybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalį);

4) žemės sklypo bendraturčių rašytinis sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise, išskyrus atvejį, kai žemės sklypas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso butų ir kitų patalpų savininkams ir yra priimtas jų sprendimas pagal 7 punkte nustatytus reikalavimus;

5) statytojo (užsakovo) įgaliojimas raštu pateikti prašymą – jeigu prašymą teikia įgaliotas asmuo;

6) žemės sklype (teritorijoje), kurio nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo statytojas (užsakovas), numatoma vykdyti statybos darbus (išskyrus atvejus, kai valstybinėje žemėje atnaujinami (modernizuojami) pastatai neatliekant rekonstravimo darbų; kai valstybinėje žemėje nesuformuotame žemės sklype atliekamas statinio kapitalinis remontas; kai statomi inžineriniai tinklai, kuriems statyti teritorijų planavimo dokumentu buvo įformintas suformuotas inžinerinių tinklų koridorius) arba statinius statyti ar rekonstruoti mažesniais negu norminiai atstumais iki gretimo sklypo ribos, taip pat, jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis, sutikimas ar susitarimas su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar servituto nustatymą patvirtinantys dokumentai (statant inžinerinius statinius);

7) statinio (jo dalies) bendraturčių rašytinis sutikimas ar butų ir kitų patalpų savininkų protokolinio sprendimo dėl statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nurodytų statybos darbų atlikimo (atitinkamo statinio projekto rengimo ir (ar) įgyvendinimo), priimto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, kopija, išskyrus atvejus, kai reikia atlikti rekonstravimo, remonto darbus siekiant pritaikyti gyvenamąjį namą neįgaliesiems, kai pateikiamas prašymas išduoti statybą leidžiančius dokumentus, nurodytus statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punkte (atliekant darbus statytojo (užsakovo) patalpų viduje), taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 2 dalyje nustatyto galimos žalos atsiradimo ir grėsmės bendrojo naudojimo objektams pašalinimo atvejus ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytus atvejus, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų paprastojo ar kapitalinio remonto atvejus, kai šie darbai vykdomi pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir atitinkamai nustatyta tvarka patvirtintą namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) ilgalaikį ar metinį planą – šiuo atveju pateikiama nustatyta tvarka patvirtinto namo atnaujinimo ilgalaikio ar metinio plano kopija;

8) atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir atrankos išvados ar sprendimo viešinimo dokumentai, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;

9) statinio kadastro duomenų byla, išskyrus statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą atvejį;

10) atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo požiūriu ir sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo, kai pagal Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;

11) statinio projekto pakeitimų pagal gautus motyvuotus nepritarimo statinio projektui argumentus aprašymas (pakartotinio prašymo teikimo atveju);

12) statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija (kai toks draudimas privalomas). Kai statytojas (užsakovas) sudaro sutartis su skirtingais statinio projektuotojais statinio projekto atskiroms dalims parengti, bet nesudaro su statinio projektuotoju statinio projektavimo sutarties visam statinio projektui parengti, pateikiamos visų statinio projektuotojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumentų kopijos;

13) sanitarinės apsaugos zonos ribų planas arba kitas brėžinys, kuriame pažymėtos sanitarinių apsaugos zonų ribos, kai sanitarinės apsaugos zonos ribas dėl statytojo vykdomos ar numatomos vykdyti ūkinės veiklos privaloma nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus;

14) gretimo žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą, kitus valstybės registrus, kai šiam sklypui dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos turi būti nustatytos šios sąlygos, arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas, kai dėl šios veiklos atsiranda apribojimų valstybinėje ar savivaldybės žemėje;

15) statybos techniniuose reglamentuose nurodytų subjektų rašytiniai pritarimai statinio projektui statybos techniniuose reglamentuose nustatytais atvejais;

16) statinio projekto priėmimo–perdavimo aktas;

17) dokumentas, patvirtinantis nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą statybos įstatymo 1 priede sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos atveju.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
8.Administracinės paslaugos teikėjasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Petrulevičienė, el. p. kristina.petruleviciene@plunge.lt tel. +370 448 73138
9.Administracinės paslaugos vadovasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Tomas Jocys, el. p. architektas@plunge.lt tel. +370 448 73138
10.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)statyti, rekonstruoti ypatingą statinį – 20 d. d.
statyti, rekonstruoti neypatingą statinį – 10 d. d.
atnaujinti (modernizuoti) pastatą – 10 d. d.
rašytiniam projekto pritarimui kitais atvejais – 10 d. d.
leidimo perregistravimui – 10 d. d.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Valstybinė mokesčių inspekcija

Sąskaitos numeris                     Banko pavadinimas

LT78 7290 0000 0013 0151       AS „Citadele banka” Lietuvos filialas

LT74 4010 0510 0132 4763       Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs AB DNB bankas)

LT05 7044 0600 0788 7175       AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038       AB Šiaulių bankas

LT12 2140 0300 0268 0220       Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs Nordea Bank AB)

LT24 7300 0101 1239 4300       „Swedbank” AB

LT42 7230 0000 0012 0025       UAB Medicinos bankas

Įmokos kodas 53068
Už statybą leidžiančio dokumento statyti naują ypatingąjį statinį (statinius) išdavimą – 165 EUR

Už statybą leidžiančio dokumento statyti naują neypatingąjį statinį (statinius) išdavimą – 93 EUR

Už statybą leidžiančio dokumento rekonstruoti ypatingąjį statinį (statinius) išdavimą – 165 EUR

Už statybą leidžiančio dokumento rekonstruoti neypatingąjį statinį (statinius) išdavimą – 93 EUR

Už statybą leidžiančio dokumento atnaujinti (modernizuoti) pastatą išdavimą – 52 EUR

Už leidimo statyti naują nesudėtingąjį statinį išdavimą – 52 EUR

Už leidimo rekonstruoti nesudėtingąjį statinį išdavimą  – 52 EUR

Už leidimo atlikti statinio kapitalinį remontą išdavimą  – 52 EUR

Už leidimo atlikti statinio paprastąjį remontą išdavimą – 52 EUR

Už leidimo nugriauti statinį išdavimą – 52 EUR

Už leidimo pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį išdavimą – 52 EUR.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymas
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąInteraktyvumo lygis 3

https://planuojustatyti.lt
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-14 13:42:30
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.