06.43 ŠEIMŲ IR ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI ĮRAŠYMAS Į SĄRAŠĄ

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.43.
2.Administracines paslaugos versija
3. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasŠeimų ir asmenų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti įrašymas į sąrašą
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasTeisę į paramą būstui išsinuomoti turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

1. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas, deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija LR Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme (toliau – Įstatymas)  nustatytų pajamų ir turto dydžių;

2. Neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.

Teisę į paramą būstui išsinuomoti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas 
(įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių (VRP – valstybės remiamos pajamos):

1. Asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 40 VRP dydžių ir turtas – 56 VRP dydžių;

2. Dviejų ir trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 80 VRP dydžių ir turtas – 112 VRP dydžių;

3. Keturių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 23 VRP ir turtas vienam asmeniui – 56 VRP dydžių. 
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti 2014 m. spalio 9 d. įstatymas Nr. XII-1215 (nauja redakcija 2019 m. vasario 12 d. Nr. XIII-1959 įsigalioja nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.)

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. A1-195 „Dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija 2019 m. rugsėjo 24 d. Nr. A1-551)
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoAsmenys (jei kreipiasi šeima, vienas iš pilnamečių šeimos narių) dėl paramos būstui  išsinuomoti kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jei gyvenamosios vietos neturi, į savivaldybės, į kurios gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą yra įtraukti, administraciją ir pateikia:

Prašymą dėl įrašymo į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą (BP-3 forma);


Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą;


Turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją;


Dokumentus, patvirtinančius, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus);
Įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;


Atstovavimą patvirtinantį dokumentą;


Mokymo įstaigos pažymą apie į šeimos sudėtį įskaitomus asmenis, kurie yra  nesusituokę ir savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų ir (ar) pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba ir kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklas ar profesinio mokymo įstaigas baigę pilnamečiai vaikai ir (ar) pilnamečiai vaikai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, nuo bendrojo ugdymo mokyklų ar profesinio mokymo įstaigų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;


Kitus dokumentus, įrodančius asmenų teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti. 


PastabaJeigu dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant asmens ar šeimos teisę į paramą būstui  išsinuomoti, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose arba juos savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys ir šeimos šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo. Valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų tvarkytojai ir valstybės ir (ar) savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos savivaldybės administracijos prašymu privalo nemokamai teikti savivaldybės administracijai dokumentus ir (ar) duomenis, kurių reikia nustatant asmens ar šeimos teisę į paramą būstui išsinuomoti.

7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Asmens ar šeimos (visų pilnamečių asmenų) raštiškas sutikimas dėl asmens duomenų iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų duomenų gavimas.
8.Administracinės paslaugos teikėjasTurto skyriaus vyr. specialistė Neringa Žilienė,

tel. 8 448 73 003, el.p.neringa.ziliene@plunge.lt,
Vytauto 12, Plungė, 323 kab.
9.Administracinės paslaugos vadovasTurto skyriaus vedėja Živilė Bieliauskienė,

tel. 8 448 73 157, el.p.zivile.bieliauskiene@plunge.lt,

Vytauto g. 12, Plungė, 318 kab.
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė20 d.d.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo BP-3 ir BP-5 formos pridedamos 
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAdministracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPriimant asmens prašymą būtina atkreipti dėmesį, kad asmuo, pildantis prašymą nurodytų prašymo užpildymo datą ir tikslų laiką (valandos, minutės), gyvenamąją vietą bei telefono numerį. Pasikeitus asmens ar šeimos duomenims (gyvenamosios vietos adresui, telefono numeriui, šeimos sudėčiai, šeimos statusui ir pan.), būtina informuoti Savivaldybės administraciją, nes Savivaldybės administracija sulaukusiems eilės socialinio būsto nuomai, siunčia registruotus laiškus dėl socialinio būsto suteikimo, taip pat siunčia kito informacinio pobūdžio laiškus.  Pildydamas prašymą asmuo privalo pažymėti sutikimą arba nesutikimą dėl papildomų dokumentų surinkimo Savivaldybės administracijai.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-15 16:51:28
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.