03.09 LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PATIKSLINIMAS, PAPILDYMAS

Eil. Nr.PavadinimasPavadinimas
1.Administracinės paslaugos kodas03.09.
2.Administracines paslaugos versija5 versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasLicencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas, papildymas, dublikatų išdavimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasLicencija gali būti patikslinta, kai licencijos turėtojas prašo išbraukti sandėlių, iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, automobilinių parduotuvių, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius, keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, kai keičiamas licencijos turėtojo kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti licencijos turėtoją identifikuojantys duomenys, kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys, taip pat kai keičiasi licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo licencijos turėtojo.

Licencija gali būti papildyta, jeigu įmonė pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius, pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, prekybos vietos pavadinimą ar adresą, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, įrengia viešbučio kambariuose minibarus.

Licencija patikslinama ir tais atvejais, kai savivaldybės taryba apriboja įmonės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką.

Licencijos turėtojas, norintis patikslinti ir (ar) papildyti licenciją raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrąpateikia dokumentus Plungės rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriui.

Praradusiems ar sugadinusiemspopierinęlicenciją licencijos turėtojams, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą pateikusiemsparaišką išduoti licencijos dublikatą, išduodamas popierinės licencijos dublikatas su žyma „Dublikatas“.

Vietoj sugadintos ar prarastos popierinės licencijos gali būti išduota elektroninė licencija.

Jeigu popierinės licencijos dublikatas išduodamas dėl to, kad popierinė licencija sugadinta, licencijos turėtojas privalo grąžinti licenciją išdavusiai institucijai sugadintą popierinę licenciją.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimąLR alkoholio kontrolės įstatymas, 1995-04-18 Nr. I-857;

 LR Vyriausybės 2004-05-20 nutarimas Nr.618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;

LR Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Paraišką, kurioje nurodo: licencijos turėtojo rekvizitus, pildomos ar tikslinamos, prarastos ar sugadintos popierinės licencijos numerį, rūšį ir išdavimo datą, nurodo kokie duomenys keičiami ar papildomi, kokiu būdu norėtų gauti papildytą licenciją.

2. Jei keičiasi prekybos ar sandėlio vieta – patalpų teisinės registracijos ar nuomos sutarties (kai patalpos nuomojamos) patvirtintas kopijas.

3. Jeigu prekybos vieta persikėlė į  daugiabutį gyvenamąjį namą – daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą.
4. Licencijos originalą.

5. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Papildant licenciją patikrinama:

 1. ar įmonei išduotas Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, kai įmonė pakeičia prekybos vietos adresą;

 2. pastato, kuriame bus prekiaujama alkoholiniais gėrimais, įregistravimo faktą Nekilnojamojo turto registre, kai įmonė pakeičia prekybos vietos adresą;

3. kitų LR alkoholio kontrolės įstatyme, Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklėse ir Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, patikslinimo, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos apraše nurodytų sąlygų, reikalingų licencijos papildymui, buvimą;

 4. valstybės rinkliavos už licencijos papildymą sumokėjimo faktą.

 Patikslinant licenciją patikrinama:

 1. įmonės, pateikusios paraišką patikslinti licenciją, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (kai keičiamas buveinės adresas, teisinė forma, pavadinimas ar pakeičiamas (suteiktas naujas) įmonės kodas);

2. valstybės rinkliavos už licencijos patikslinimą sumokėjimo faktą.

Išduodant dublikatą patikrinama:

valstybės rinkliavos už dublikato išdavimą sumokėjimo faktą. 
8..Administracinės paslaugos teikėjasBendrųjų reikalų skyriaus vyresn. specialistė Rasa Gailiūnienė, el. p. rasa.gailiuniene@plunge.lt, tel. +370 448 73166
9.Administracinės paslaugos vadovasBendrųjų reikalų skyriaus vedėja Laima Rusienė, el. p. laima.rusiene@plunge.lt, tel. +370 448 73166
10.
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Licencija papildoma per 15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti, pateikimo.

 Licencija patikslinama per 3 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo.

Licencijos dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Už leidimų ir licencijų išdavimą mokama nustatyta valstybės rinkliava.

Valstybinės rinkliavos dydis už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, pakeitimą (duomenų papildymą, patikslinimą), dublikato išdavimą – 112 Eur.

Rinkliava mokama:
   
Valstybinė rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300. Įmokos kodas 52968. Gavėjo bankas – „Swedbank“, AB.

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo forma patikslinti/papildyti licenciją

Prašymo forma išduoti licencijos dublikatą
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąPaslaugų perkėlimo į internetą brandos lygis – 4 (bendradarbiavimo)

Paslaugos užsakymas per Elektroninius valdžios vartus >>>>>  
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-14 15:34:22
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.