02. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Eil. NrPavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas01.02.
2.Administracines paslaugos versija1. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasVisuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasSu projektiniais pasiūlymais privaloma supažindinti visuomenę, kai:
1. Numatomas statinio ar statinio dalies, nurodytų STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priede visuomenei svarbių statinių sąraše (nauja statyba, rekonstravimas, paskirties keitimas) projektavimas;
2. Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje numatytais atvejais numatomas statinio ar statinio dalies projektavimas.
Prašymai informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus teikiami naudojantis informacine sistema IS „Infostatyba”  www.planuojustatyti.lt 
Pritarus prašymui informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus, projektiniai pasiūlymai skelbiami www.plunge.lt svetainėje „Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai” skiltyje.
Statytojas, po pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje, per 3 darbo dienas privalo prie statybos sklypo ribos įrengti stendą su prašyme išvardinta informacija arba šią informaciją registruotais laiškais pateikti kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams.  Prie statybos sklypo ribos įrengtą stendą privaloma laikyti ne mažiau kaip 10 d. d. nuo stendo prie statybos sklypo ribos įrengimo dienos.

Viešas susirinkimas rengiamas pasibaigus su projektiniais pasiūlymais susipažinti skirtam terminui  (ne anksčiau kaip po 10 d. d. nuo informacijos paskelbimo Savivaldybės puslapyje) ir turi vykti visuomenei patogiu ne darbo metu.
Viešų susirinkimų vieta (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 63.1 p.):
– Plungės rajono savivaldybės patalpose (Vytauto g. 12);
– Plungės rajono seniūnijų patalpose – laikas ir kabinetas derinamas su Seniūnu bei Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą– Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
– Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas;
– Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, VIII skyrius, 4, 13 priedai
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoInformacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo, nurodyti Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60–61 p. ir 13 priede:
1. Prašymas.
2. Projektiniai pasiūlymai:
2.1. Bendroji informacija apie projektą:
2.1.1. statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre;
2.1.2. statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis;
2.1.3. projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;
2.1.4. statytojo (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);
2.1.5. susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas;
2.1.6. informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui galės teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;
2.1.7. informacija kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas);
2.1.8. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio statybos vieta, statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai, nurodomi laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimo motyvai ir kt. Jei projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje numatyta, aiškinamajame rašte pateikiami gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso aprašymas (schema) ir apsirūpinimo šaltiniai.
2.2. Grafinė dalis:
2.2.1. žemės sklypo sutvarkymo (sklypo plano) su gretima urbanistine aplinka schema. Joje nurodomas statinių išdėstymas, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, automobilių parkavimo vietos (kai jos planuojamos įrengti žemės sklype) ir kt.;
2.2.2. pastato (-ų) aukštų planų schemos;
2.2.3. pastato (-ų) charakteringų pjūvių schemos;
2.2.4. pastato (-ų) fasadai;
2.2.5. projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija arba maketas).
SVARBU! Informacija pateikta PRANEŠIME yra viešai skelbiama. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 str. 1 d. 1 ir 4 p. bei 7 str. 4 d., pateikiami dokumentai turi būti nuasmeninti, t.y. negali būti nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefonų numeriai, el. pašto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija, kuri yra perteklinė ir nereikalinga viešinimo tikslams pasiekti). Dokumentų su asmens duomenimis nenuasmenintos versijos talpinamos atskirame nuo projektinių pasiūlymų faile (kuris nebus viešinamas).
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
8.Administracinės paslaugos teikėjasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Petrulevičienė, el. p. kristina.petruleviciene@plunge.lt tel. +370 448 73138
9.Administracinės paslaugos vadovasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Tomas Jocys, el. p. architektas@plunge.lt, tel. +370 448 73138
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė3 d. d.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Nemokama
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo forma
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąInteraktyvumo lygis 2
https://planuojustatyti.lt
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatmai
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-14 13:06:58
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.